Kariéra

Všetky naše neobsadené pozície sa nachádzajú nižšie na tejto stránke. V prípade, že máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu, pošlite nám Vašu žiadosť. K žiadosti môžete okrem životopisu pripojiť aj motivačný list, príslušné osvedčenia, referencie, v prípade, že ich máte.

Ak práve nie je otvorená žiadna pracovná pozícia, môžete nám poslať Vašu žiadosť na e-mailovú adresu personalne@nurch.sk. Na základe Vami vyjadreného Súhlasu so spracovaním osobných údajov budeme Vašu žiadosť evidovať 18 mesiacov. Ak sa počas tejto doby uvoľní vhodná pracovná pozícia, budeme Vás kontaktovať.

Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania dôkladne preskúmame a posúdime. Pokiaľ bude Vaša odborná kvalifikácia a osobný profil vyhovovať požiadavkám niektorej z aktuálnych otvorených pozícií, budeme Vás kontaktovať. 


Do našej databázy žiadostí o zamestnanie môžeme zaradiť len žiadosti o miesto obsahujúce Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. a GDPR.  Bez tohto súhlasu nie je prevádzkovateľ Národný ústav reumatických chorôb Piešťany oprávnený žiadosť spracovať a musí byť skartovaná. Preto Vás chceme požiadať, v prípade, že ste tento súhlas neuviedli, aby ste si ho obratom doplnili. 

VZOR - Súhlas so spracovaním osobných údajov

Údaje o Poskytovateľovi osobných údajov (Meno, priezvisko): 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: osobneudaje@nurch.sk

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ - Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany, tel. 033/7969111

Prenos osobných údajov od prevádzkovateľa do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov u prevádzkovateľa: 18 mesiacov

Svojím podpisom na žiadosti dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre účel zavedenia mojej žiadosti o prijatie do zamestnania do databázy Prevádzkovateľa.Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva žiadateľa:

  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže žiadateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa.
  • žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu,ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Dátum: ................................

_______________________
Podpis Poskytovateľa

PONUKA PRACOVNÝCH MIEST

Lekár na plný úväzok

Termín nástupu: dohodou
Požadované vzdelanie: ukončené vysokoškolské II. stupňa v odbore: všeobecné lekárstvo
Špecializácia (atestácia) v odbore /jedna z uvedených/:  
1. Špecializácia v odbore  vnútorné lekárstvo
2. Špecializácia v odbore  reumatológia
3. Bez špecializácie,  ale s ukončeným spoločným internistickým kmeňom a  zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia.

Vítané
:
Jazykové znalosti:
AJ  alebo NJ – na úrovni komunikácie

Mzda: 1140€ - 2097,60€ brutto

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. vo svojom životopise alebo v žiadosti, uveďte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov organizáciou NÚRCH. Vzor súhlasu je uvedený vyššie na stránke.

Adresa organizácie: NÚRCH Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 104

Samostatný odborný referent vo verejnom obstarávaní

Miesto práce: Piešťany
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, skrátený úväzok, na dohodu (brigády)
Termín nástupu: ASAP
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 7,00 € brutto/hodina + odmeny
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- príprava a realizácia verejného obstarávanianadlimitných a podlimitných zákaziek, vrátane zadávania zákaziek na Elektronickomtrhovisku,
- príprava výzvy. oznámenia, súťažných podkladov, komunikácia s uchádzačmi,
- vysvetľovanie podmienok účasti, resp. SP posudzovanie a vyhodnocovanie ponúk,revízne postupy,
- opätovné otváranie rámcových dohôd,
- v prípade revíznych postupov spracovanie stanoviska pre ÚVO
- zodpovednosť za plnenie povinností voči Úradu pre verejné obstarávanie,
- zodpovedá za evidenciu a archiváciu registratúrnych záznamov o verejnom obstarávanívrátane ich ochrany,
- zabezpečovanie zverejňovania informácií v súlade s platnou legislatívou,
- zodpovednosť za sledovanie metodických usmernení a výkladových stanovísk Úradupre verejné obstarávanie, interných predpisov MZ SR
- príprava plánu verejného obstarávania organizácie na príslušný kalendárny rokpodľa pokynov MZ SR,
-zodpovednosť za komplexnú evidenciu a správa všetkých verejných obstarávaní spoločnosti- na portáli UVO, EKS, vestníku, atď. aplikácia zákaziek v EKS podľa interných predpisovorganizácie,
- bežné administratívne činnosti týkajúce sa činnosti referátu (pošta, maily, telefonáty,porady...)
- dodržiavanie zásad a predpisov týkajúcich sa hygieny, BOZ a PO,
- zodpovednosť a výkon základnej finančnej kontroly podľa príslušných kompetencií

Informácie o výberovom konaní
Vašu žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom zasielajte e-mailom na adresu - personalne@nurch.sk . Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom o pracovnú pozíciu Samostatný odborný referentvo verejnom obstarávaní za prejavený záujem. 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 31.1.2019 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore ekonomické
Jazykové znalosti Anglický jazyk - Úplný začiatočník (A1) 
Vodičský preukaz 
Počet rokov praxe 


Adresa organizácie: NÚRCH Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk 
Telefón: +421 33 7969 104

IT technik(Informatik)

Miesto práce Piešťany
Druh pracovného pomeru plný úväzok
Termín nástupu ASAP
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny od 904,8 € brutto/mesiac. Uvedená výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú sumu základnej zložky mzdy. Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta.


Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
-         Zodpovedá za spravovanie informačných systémov v spoločnosti
-         Analyzuje potreby organizácie v oblasti informačných systémov
-         Navrhuje a implementuje informačné systémy
-         Poskytuje metodickú podporu zamestnancom pri používaní softvérového a hardvérového vybavenia
-         Spravuje prístupové práva do počítačovej siete s dôrazom na zabezpečenie ochrany citlivých dát pred nepovolanými osobami.
-         Zbiera a eviduje požiadavky na zmenu.
-         Vykonáva analýzu systémových protokolov, identifikovanie prípadných nezrovnalostí
-         Zabezpečuje optimalizovanie chodu a výkonnosti systému
-         Vykonáva pravidelné zálohovania elektronických dát
-         Komunikuje s dodávateľmi informačných systémov, rieši technické problémy a nové požadované funkcionality
-         Zabezpečuje a obstaráva nákup, servis a údržbu IT v rámci ďalšieho rozvojaIT v organizácii.
-         Spolupracuje a zabezpečuje výkon činností v rámci verejného obstarávania organizácie
-         Zodpovedá za optimalizáciu využívania SW vrátane spracovania podkladov k obstaraniu HW a SW produktov v súlade s rezortnou smernicou pre nákup a využívanie IKT vo verejnom sektore
-         Spravuje webstránku a emailové kontá všetkých užívateľov
-         Napĺňa a stará sa o zverejňovanie dokumentov web stránky 


Informácie o výberovom konaní
Vašu žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom zasielajte e-mailom na adresu - personalne@nurch.sk . Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom o pracovnú pozíciu IT technik za prejavený záujem.


Požiadavky na zamestnanca 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
Gymnázium 
ÚSO 
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa 


Vzdelanie v odbore
IT, technické, Gymnázium, ÚSO  


Jazykovéznalosti
Anglický jazyk – úroveň B1 


Ostatné znalostiVMware,Windows Server 2008 a vyšší (AD, DNS atď), Linux CentOS, MS SQL, WindowsXP Pro až Windows 10 Pro, VEMA ERP, Asseco W, Arkos Uafalan, MS Office XP až2019 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook), MS Remote Desktop, MozillaThunderbird, LibreOffice, ESET endpoint security, Adobe Acrobat, AdobePhotoshop
Výhodou znalosť: NIS Stapro, Tomocon PACS, Lekárenský IS PaP  


Počet rokov praxe 2


Osobnostné predpoklady a zručnosti
Zodpovednosť a schopnosť pracovať samostatne ako aj v tímeAdresa organizácie: NÚRCH Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk 
Telefón: +421 33 7969 104

Pomocník v kuchyni

Druh pracovného úväzku: plný úväzok
Termín nástupu: ihneď
Požadované vzdelanie:
- základné
- nižšie stredné odborné vzdelanie
- stredné odborné vzdelanie

Mzda: 480€ brutto

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. vo svojom životopise alebo v žiadosti, uveďte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov organizáciou NÚRCH. Vzor súhlasu je uvedený vyššie na stránke.

Adresa organizácie: NÚRCH Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk 
Telefón: +421 33 7969 104