Kariéra

Všetky naše neobsadené pozície sa nachádzajú nižšie na tejto stránke. V prípade, že máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu, pošlite nám Vašu žiadosť. K žiadosti môžete okrem životopisu pripojiť aj motivačný list, príslušné osvedčenia, referencie, v prípade, že ich máte.

Ak práve nie je otvorená žiadna pracovná pozícia, môžete nám poslať Vašu žiadosť na e-mailovú adresu personalne@nurch.sk. Na základe Vami vyjadreného Súhlasu so spracovaním osobných údajov budeme Vašu žiadosť evidovať 18 mesiacov. Ak sa počas tejto doby uvoľní vhodná pracovná pozícia, budeme Vás kontaktovať.

Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania dôkladne preskúmame a posúdime. Pokiaľ bude Vaša odborná kvalifikácia a osobný profil vyhovovať požiadavkám niektorej z aktuálnych otvorených pozícií, budeme Vás kontaktovať. 


Do našej databázy žiadostí o zamestnanie môžeme zaradiť len žiadosti o miesto obsahujúce Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. a GDPR.  Bez tohto súhlasu nie je prevádzkovateľ Národný ústav reumatických chorôb Piešťany oprávnený žiadosť spracovať a musí byť skartovaná. Preto Vás chceme požiadať, v prípade, že ste tento súhlas neuviedli, aby ste si ho obratom doplnili. 

VZOR - Súhlas so spracovaním osobných údajov

Údaje o Poskytovateľovi osobných údajov (Meno, priezvisko): 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: osobneudaje@nurch.sk

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ - Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany, tel. 033/7969111

Prenos osobných údajov od prevádzkovateľa do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov u prevádzkovateľa: 18 mesiacov

Svojím podpisom na žiadosti dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre účel zavedenia mojej žiadosti o prijatie do zamestnania do databázy Prevádzkovateľa.Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva žiadateľa:

  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže žiadateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa.
  • žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu,ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Dátum: ................................

_______________________
Podpis Poskytovateľa

PONUKA PRACOVNÝCH MIEST

Lekár na plný úväzok

Termín nástupu: dohodou
Požadované vzdelanie: ukončené vysokoškolské II. stupňa v odbore: všeobecné lekárstvo
Špecializácia (atestácia) v odbore /jedna z uvedených/:  
1. Špecializácia v odbore  vnútorné lekárstvo
2. Špecializácia v odbore  reumatológia
3. Bez špecializácie,  ale s ukončeným spoločným internistickým kmeňom a  zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia.

Vítané
:
Jazykové znalosti:
AJ  alebo NJ – na úrovni komunikácie

Mzda: 1140€ - 2097,60€ brutto

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. vo svojom životopise alebo v žiadosti, uveďte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov organizáciou NÚRCH. Vzor súhlasu je uvedený vyššie na stránke.

Adresa organizácie: NÚRCH Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 104

Samostatný odborný referent vo verejnom obstarávaní

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- príprava a realizácia verejného obstarávania nadlimitných a podlimitných zákaziek, vrátane zadávania zákaziek na Elektronickom trhovisku,
- príprava výzvy. oznámenia, súťažných podkladov, komunikácia s uchádzačmi,
- vysvetľovanie podmienok účasti, resp. SP posudzovanie a vyhodnocovanie ponúk, revízne postupy,
- opätovné otváranie rámcových dohôd,
- v prípade revíznych postupov spracovanie stanoviska pre ÚVO
- zodpovednosť za plnenie povinností voči Úradu pre verejné obstarávanie,
- zodpovedá za evidenciu a archiváciu registratúrnych záznamov o verejnom obstarávaní vrátane ich ochrany,
- zabezpečovanie zverejňovania informácií v súlade s platnou legislatívou,
- zodpovednosť za sledovanie metodických usmernení a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie, interných predpisov MZ SR
- príprava plánu verejného obstarávania organizácie na príslušný kalendárny rok podľa pokynov MZ SR,
-zodpovednosť za komplexnú evidenciu a správa všetkých verejných obstarávaní spoločnosti - na portáli UVO, EKS, vestníku, atď. aplikácia zákaziek v EKS podľa interných predpisov organizácie,
- bežné administratívne činnosti týkajúce sa činnosti referátu (pošta, maily, telefonáty, porady...)
- dodržiavanie zásad a predpisov týkajúcich sa hygieny, BOZ a PO,
- zodpovednosť a výkon základnej finančnej kontroly podľa príslušných kompetencií

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
1206,40 € brutto alebo 7,00 € brutto/hodina + odmeny

Druh pracovného pomeru
plný úväzok, na dohodu (brigády)

Informácie o výberovom konaní
Dobré komunikačné a organizačné zručnosti
Samostatnosť, proaktívny prístup

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
neurčito

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
ekonomické

Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Úplný začiatočník (A1)

Vodičský preukaz
B

Počet rokov praxe
2

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. vo svojom životopise alebo v žiadosti, uveďte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov organizáciou NÚRCH. Vzor súhlasu je uvedený vyššie na stránke.

Adresa organizácie: NÚRCH Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 104

Nutričný terapeut / Asistent výživy

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti- vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy,
- aplikuje optimálne technologické postupy pri spracovaní potravín a navrhuje vhodný
spôsob stravovania s cieľom zlepšenia zdravotného stavu pacientov
- zostavuje optimálny jedálny lístok pre pacientov,
- spolupracuje s ústavným ošetrujúcim lekárom pri predpisovaní, príprave a podávaní
individuálnych a špeciálnych diét,
-navrhuje zmeny v naordinovanej diéte alebo v spôsobe prijímania stravy, vrátane
zostavovania špeciálnych postupov výživy pri nutrično-závažných stavoch s výrazným
poškodením tráviacich funkcií
-zabezpečuje vedenie požadovaných evidencií v oblasti výživy,
zabezpečuje liečebnú výživu a stravovanie pre pacientov po stránke dietetickej,
hospodárskej a prevádzkovej,
- vypracováva vhodné receptúry jedál a informačné pokyny na ich prípravu a vedie
dokumentáciu súvisiacu so stravovaním pacientov,
- dodržiava zásady a predpisy týkajúcich sa hygieny, BOZ a PO

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
560,96 € na skrátený úväzok 60 %

Zamestnanecké výhody, benefity
- možnosť ďalšieho vzdelávania
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce

Informácie o výberovom konaní
Svoje žiadosti a štruktúrované životopisy zasielajte e-mailom na uvedenú adresu. Zasielajte súhlas s evidovaním a spracovaním osobných údajov pre potrebu výberového konania. Uvádzajte telefonický kontakt. Vopred ďakujeme všetkým záujemcom o prácu, ale spoločnosť si vyhradzuje právo osloviť iba vybraných uchádzačov.

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore
nutričný terapeut, asistent výživy, diétna sestra

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Orientácia v platnom diétnom režime
zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, pracovné nasadenie
PC zručnosti
prax vítaná

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. vo svojom životopise alebo v žiadosti, uveďte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov organizáciou NÚRCH. Vzor súhlasu je uvedený vyššie na stránke.

Adresa organizácie: NÚRCH Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 104

Masér/Masérka

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti - masáže, termoterapia, perličkový a  hydrogalvanický kúpeľ
- dodržiava zásady a predpisy týkajúce sa hygieny, BOZ a PO

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
791,82 €

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Zamestnanecké výhody, benefity
možnosť ďalšieho vzdelávania
5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce

Informácie o výberovom konaní
Svoje žiadosti a štruktúrované životopisy zasielajte e-mailom na uvedenú adresu. Zasielajte súhlas s evidovaním a spracovaním osobných údajov pre potrebu výberového konania. Uvádzajte telefonický kontakt. Vopred ďakujeme všetkým záujemcom o prácu, ale spoločnosť si vyhradzuje právo osloviť iba vybraných uchádzačov.

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
zdravotné zameranie, odbor masér

Počet rokov praxe
2

Osobnostné predpoklady a zručnosti
zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, pracovné nasadenie, dobrý prístup ku klientom

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. vo svojom životopise alebo v žiadosti, uveďte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov organizáciou NÚRCH. Vzor súhlasu je uvedený vyššie na stránke.

Adresa organizácie: NÚRCH Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 104