Hospitalizácia pacientov

NÚRCH Piešťany má celoslovenskú pôsobnosť. Na 110 lôžkach klinického úseku  poskytuje ústavnú starostlivosť pacientom so závažnými – predovšetkým zápalovými  reumatickými chorobami - najčastejšie s reumatoidnou artritídou, systémovými chorobami spojiva, ankylozujúcou spondylitídou, psoriatickou artritídou, juvenilnou idiopatickou artritídou, a metabolickými artropatiami.  Hospitalizovaní sú i pacienti so zápalovými reumatickými chorobami po reumoortopedických  operáciách. Na lôžkové oddelenie NÚRCH budete prijatí na základe doporučenia Vášho ošetrujúceho lekára.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím s dôverou obráťte na ošetrujúci zdravotnícky eventuálne i nezdravotnícky personál ústavu, ktorí Vám ochotne poradí a pomôže počas pobytu v našom ústave.

 • vedúci lôžkového oddelenia IV. : Doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.
 • vedúci lôžkového oddelenia III. : MUDr. Martin Žlnay, PhD.
 • vedúci lôžkového oddelenia II. : MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
Kontakt na informácie a spojovateľku NÚRCH Piešťany
Kontakt na prijímaciu kanceláriu NÚRCH Piešťany

Inštrukcie pre pacienta k hospitalizácii

Hospitalizovaní pacienti >>

 • Príjem pacienta na hospitalizáciu doporučí rajónny reumatológ, alebo reumatológ NÚRCH na základe predchádzajúceho ambulantného vyšetrenia, eventuálne zhodnotenia zdravotnej dokumentácie, lekár špecialista v odbore ortopédia na rehabilitačný pobyt po reumochirurgických operáciách, eventuálne iní lekári v odbore vnútorné lekárstvo, neurológia po konzultácii s primárom lôžkového úseku na základe vypísanej Žiadosti na hospitalizáciu.
 • V NÚRCH Piešťany sú hospitalizovaní pacienti, na základe Žiadosti o hospitalizáciu, ktoré zasielajú do prijímacej kancelárie ústavu  regionálni reumatológovia. Pacienti môžu byť tiež preložení do NÚRCH na hospitalizáciu na základe žiadostí o hospitalizáciu z jednotlivých kliník fakultných nemocníc alebo oddelení  iných zdravotníckych zariadení.
 • Hospitalizovaní sú aj pacienti u ktorých nie je presne stanovená diagnóza zápalového reumatického ochorenia, pacienti so zápalovými reumatickými chorobami, u ktorých nie je podávaná liečba dostatočne účinná, alebo je potrebná jej zmena liečby.  Niektorí pacienti sú prijatí na hospitalizáciu na  celkové vyšetrenie a zhodnotenie chorobného nálezu, jeho aktivity a zváženie ďalšej liečby. Počet mesačne hospitalizovaných pacientov je daný limitmi stanovenými  jednotlivými zdravotnými poisťovňami. 
 • Hospitalizovaní  pacienti  sú na jednotlivých oddeleniach poučení zdravotnými sestrami o prevádzke na oddelení  a následne vyšetrení ošetrujúcim lekárom, ktorý  podľa aktuálneho klinického nálezu ordinuje liečbu a vyšetrenia krvných testov,  rádiodiagnostické, ultrasonografické vyšetrenia, vyšetrenia ktoré sa vykonávajú na oddelení funkčnej diagnostiky.  Lekár -  fyziater u prijatých pacientov ordinuje program rehabilitačnej liečby pre pacienta.

Príjem pacienta na lôžko >>

 • Pri vstupe do budovy sa hláste na recepcii.
 • Prijímacia kancelária sa nachádza na II. poschodí č. dverí 202.
 • V prijímacej kancelárii sa vypíšu všetky potrebné formality na Vaše prijatie, vrátane vydania
  tlačiva práceneschopnosti, prípadne žiadosti na používanie vlastných
  elektrospotrebičov. Dostanete tu aj informáciu o tom, na ktorom poschodí a izbe budete
  hospitalizovaní.
 • S dokumentáciou vydanou v prijímacej kancelárii sa budete hlásiť u sestier na príslušnom
  poschodí.
 • Sestra Vás uvedenie na Vašu izbu, odovzdá Vám kľúč od skrinky a vypíše s Vami
  ošetrovateľský formulár.
 • Na izbe následne počkáte na vstupné vyšetrenie Vaším ošetrujúcim lekárom. Na vyšetrenie
  si pripravte svoju zdravotnú dokumentáciu a zoznam liekov, ktoré užívate.
 • Vstupné vyšetrenie vykoná Váš ošetrujúci lekár, ktorý po zhodnotení Vášho zdravotného
  stavu naplánuje program ďalších vyšetrení, druh diéty, pohybový režim a prípadné
  zmeny v liečbe, o ktorých Vás bude informovať.
 • Pokiaľ to dovolí Váš zdravotný stav, sú možné v rámci Vašej pohybovej liečby aj
  vychádzky vo vyhradenom čase a na vlastnú zodpovednosť (viď nižšie).

Usporiadanie lôžkových oddelení a číslovanie izieb >>

 • oddelenie na II. poschodí 201-212 a 214-225
  oddelenie na III. poschodí 301-312 a 314-325
  oddelenie na IV. poschodí 401-412
 • Na každom lôžkovom oddelení sa nachádzajú izby pacientov s príslušenstvom (WC,
  umývadlo, sprchový kút, balkón). Izby sú jedno- a dvojlôžkové. Ak si prajete ubytovanie
  v jednolôžkovej izbe, informujte sa o tejto možnosti pred nástupom na hospitalizáciu
  v prijímacej kancelárii (služba je spoplatňovaná podľa aktuálne platného Cenníka NÚRCH).
  Počet jednolôžkových izieb je však limitovaný.

Vizity na lôžkach pacientov >>

 • Vizity ošetrujúcim lekárom sa konajú každý pracovný deň deň v čase od 07.45 do 08.30.
 • Môže sa stať, že z organizačných dôvodov NÚRCH musí Váš ošetrujúci lekár vykonať
  vizitu skôr, o tom však budete vopred informovaní zdravotníckym personálom.
 • Vizity počas soboty a nedele sú v dopoludňajších hodinách, preto sa zdržujte na svojich
  izbách.
 • Primárske vizity sa konajú raz týždenne vo vopred stanovenom dni – o vizite budete
  informovaní zdravotníckym personálom.
 • Na vizite primárom buďte oblečení v pyžame a na stolíku majte pripravenú rehabilitačnú
  knižku.
 • Po vizite môžete odísť na plánované vyšetrenia, cvičenia alebo plánované procedúry na
  rehabilitácii. Ak procedúru nemôžete absolvovať v určenom čase podľa rehabilitačného
  programu, oznámte to včas rehabilitačnému pracovníkovi a informujte sa o prípadnom
  náhradnom termíne (môže sa stať, že táto procedúra z prevádzkových dôvodov nebude
  podaná).
 • Večernú kontrolu pacientov vykonáva službukonajúca sestra denne v čase od 20.00 do
  21.00

Nočný kľud >>

 • Na lôžkovom oddelení je nočný kľud v čase od 22.00 do 06.00

Vychádzky >>

 • Vychádzky sú súčasťou Vašej pohybovej liečby, ak to dovolí Váš zdravotný stav, čo posúdi
  Váš ošetrujúci lekár.
 • Vychádzky sú povolené: v pondelok až piatok v čase od 15.30 do 20.00 a počas víkendu
  a sviatkov až po vizite službukonajúcim lekárom – do 20.00.
 • Odchod na vychádzku a návrat z nej hláste službukonajúcej sestre.
 • Vychádzky absolvujete len na vlastnú zodpovednosť. Ústav nenesie žiadnu
  zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví alebo majetku, ku ktorej dôjde počas
  vychádzky mimo areálu NÚRCH.
 • Vychádzky maloletých sú povolené len v doprovode dospelej osoby a súčasnom
  písomnom súhlase rodiča alebo sprevádzajúcej osoby maloletého.
 • Priepustky počas hospitalizácie sú zakázané.

Terasa pre pacientov >>

 • Je otvorená:
  v letnom období: od 08:00 h do 22:00 hod.
  v zimnom období: od 08:00 h do 17:00 hod.
 • Je prísne zakázané vykláňať sa z terasy a sedieť na obvodovom múre terasy!

Bezpečnosť osobných vecí a cenností >>

 • Pri odchode z izby si nenechávajte cenné veci na stole, ale zamknite ich do svojich
  skriniek. NÚRCH nenesie zodpovednosť za ich prípadnú stratu.
 • Ak máte so sebou väčší obnos peňazí a hodnotné veci, odporúčame Vám, aby ste si ich
  uložili do ústavného trezoru u vedúcej odboru, ktorá sídli na I.
  poschodí číslo miestnosti 167.

Stravovanie v ústave >>

 • V deň príchodu začína Vaše stavovanie obedom, v deň odchodu sa končí raňajkami.
 • Lístok s číslom diéty odovzdajte servírke v jedálni, tam Vám bude určený stôl, pri ktorom
  sa budete stravovať počas Vášho pobytu v NÚRCH.
 • V pacientskej jedálni je každé miesto označené menom pacienta a jeho diétou. Prosím,
  akceptujte druh a množstvo stravy servírované našimi servírkami.
 • Diéty sú servírované na základe odporučenia Vášho ošetrujúceho lekára s prihliadnutím na
  Vaše individuálne potreby s presnou gramážou stanovenou normami. Špecifiká diéty s Vami
  na požiadanie prediskutuje diétna sestra ústavu. Vaša diéta je súčasťou Vašej komplexnej
  liečby.
 • Ak máte závažné zdravotné problémy, ktoré Vám neumožňujú stravovať sa v pacientskej
  jedálni, bude Vám strava dodaná na izbu. O tejto potrebe rozhodne po konzultácii s Vami
  ošetrujúci lekár.
 • Použitý riad bude servírkou zozbieraný. Prosíme, aby ste si servis a príbory nenechávali na
  izbách pre následné použitie, nakoľko dochádza k jeho stratám a znehodnoteniu. Za každé
  poškodenie riadu event. stratu bude požadovaná náhrada škody vo výške jej nového
  zakúpenia v znehodnotenom množstve.
 • V pacientskej jedálni sú pri vstupe vpravo na stole umiestnené 2 nádoby s čajom –
  sladeným a nesladeným. Použitie množstva nie je limitované.
 • Rovnaké nádoby s čajom sú umiestnené na každom oddelení k voľnému odberu.
 • Na každom oddelení je na stolíku umiestnená rýchlovarná kanvica a aj mikrovlnná rúra
  určená pre potreby pacientov. Pri ich používaní buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu.
 • Na odkladanie potravín prosím používajte výhradne chladničku určenú pre pacientov a nie
  parapetnú dosku na balkóne! Tým predídete znehodnoteniu potravín (pôsobenie slnka,
  zdusenie v igelitovom sáčku a pod.), ako aj znečisťovaniu balkóna vtáctvom. Chladnička
  na potraviny pre pacientov sa nachádza na chodbe každého oddelenia. Potraviny si
  označte svojim menom a číslom izby na pripravené lepky. Pri odchode si vyberte všetky
  potraviny z chladničky! Znehodnotené (plesnivé, po záruke) a neoznačené potraviny bude
  ošetrujúci personál automaticky likvidovať pri pravidelných kontrolách obsahu chladničiek.
 • Pripomienky k strave riešte so svojim ošetrujúcim lekárom, prípadne s diétnou sestrou.
 • Výdaj stravy
     - Raňajky od 07.15 h do 07.45 h
     (po nahlásení pacientov, ktorí majú sonografické vyšetrenie brucha alebo
     gastrofibroskopické vyšetrenie, im budú raňajky odložené a po vyšetrení si ich
     môžu prísť zjesť do pacientskej jedálne, eventuálne po dohovore so servírkou
     aj na izbe);
     - Obed od 11.30 h do 12.15 h
     - Večera od 17.00 h do 17.30 h
     potom sa jedáleň uzamyká!
     (2x týždenne sa podáva suchá večera)

Používanie vlastných elektrospotrebičov >>

 • Na izbách je povolené používať prinesené elektrospotrebiče (rádio, televízor, počítač) na
  základe vyplnenej žiadosti, ktorú v prípade záujmu obdržíte v prijímacej kancelárii.
 • Používanie týchto spotrebičov je spoplatňované podľa aktuálne platného Cenníka
  NÚRCH.
 • Používanie elektrospotrebičov nesmie rušiť ostatných pacientov.

TV, pacientská knižnica, bohoslužby >>

 • Na 2., 3. a 4. poschodí sa nachádza televízor určený pre pacientov. Ovládač Vám zapožičia
  službukonajúca sestra na príslušnom poschodí
 • Pri sledovaní televízora dbajte na to, aby ste hlučnosťou nerušili ostatných pacientov.
  Nočný kľud je od 22.00 h.
 • V Zimnej záhrade na prízemí sa nachádza pacientská knižnica, kde si môžete vypožičať
  knihy, a to v utorok a vo štvrtok v čase od 13.00 h do 14.00 h. Výpožičné služby pre
  pacientov sa poskytujú bezplatne. Pacienti musia dodržiavať Výpožičný poriadok, o ktorom
  sú informovaní pracovníčkou pacientskej knižnice
 • V priestoroch kliniky je wi-fi zdarma.
 • Sväté omše pre pacientov sa konajú zvyčajne v sobotu – čas a miesto je vždy vopred
  upresnené na nástenke vo vstupnej hale.

Telefonáty pre pacientov >>

 • Využívanie telefónov na chodbách je určené na prijímanie hovorov prepájaných z telefónnej
  ústredne denne v čase od 15.30 h do 20.00 h
 • Telefónne číslo ústredne NÚRCH Piešťany: 00421 - (0)33 - 79 69 111

Návštevné hodiny na oddelení >>

 • Pondelok - Piatok od 14:00 do 18:00 hod.
  Sobota - Nedeľa
  od 08:00 do 18:00 hod.

  Prosíme návštevníkov, aby sa pri vstupe do ústavu hlásili  na vrátnici ústavu.
  Ďakujeme za porozumenie.

Zaobchádzanie so zariadením izieb, hlásenie závad, poškodení, strát >>

 • Predmety na izbách tvoriace inventár neničte svojim zaobchádzaním. Nesušte svoje uteráky
  na drevených stoličkách ani na madlách pri stene, nakoľko tým narušujete ich funkčnosť.
  Myslite na to, že tieto priestory budú po Vás využívať ďalší pacienti.
 • Predložky v kúpeľni taktiež používajte len na účel, na ktorý sú určené.
 • Každú zistenú závadu okamžite oznámte službukonajúcemu zdravotníckemu personálu na
  Vašom oddelení.
 • Ak stratíte alebo rozbijete teplomer, ktorý ste si prevzali od sestry pri zahájení
  hospitalizácie, ste povinný ho uhradiť alebo zakúpiť nový.
 • Ak stratíte kľúč od skrinky, ktorý Vám bol oproti podpisu vydaný sestrou pri zahájení
  hospitalizácie, ste povinní ho uhradiť v sume podľa aktuálne platného Cenníka NÚRCH
  v Pokladni NÚRCH.

V ústave je zakázané >>

 • V celom areáli ústavu je zakázané fajčiť a piť alkoholické nápoje. Porušenie tohto zákazu
  bude považované za hrubé porušenie liečebného režimu a môže byť dôvodom predčasného
  ukončenia hospitalizácie!
 • Premiestňovať nábytok na izbách.
 • Prenášať stoličky z chodieb na izby a balkóny.
 • Kŕmiť vtákov.
 • Ničiť inventár izby s príslušenstvom.
 • Vynášať riad z pacientskej jedálne.
 • Používať a manipulovať s otvoreným ohňom (sviečky, kahance, aróma lampy a pod.).
 • Ak závažným spôsobom porušíte domáci poriadok, budete prepustení !

Dotazník spokojnosti >>

 • Pri príchode obdržíte od sestier „Dotazník spokojnosti“. Ide o anonymný dotazník, v ktorom
  môžete vyjadriť svoj názor a pripomienky v Vášmu pobytu v NÚRCH. Venujte, prosím, trochu času
  k vyplneniu tohto dotazníka. Vaše názory a pripomienky sú dôležité pre skvalitnenie našej práce
  a zlepšenie podmienok pre Váš ďalší pobyt v NÚRCH (v rozsahu finančných a priestorových
  limitov). Vyplnený dotazník vhoďte do schránky, ktorú nájdete na stene na oddeleniach II. – IV.
  poschodia

Rozmiestnenie jednotlivých oddelení a pracovísk v Národnom ústave reumatických chorôb >>

 • Na prízemí sa nachádzajú:
     - odberová miestnosť pre ambulantných pacientov, reumatologické ambulancie a osteologická ambulancia
     - röntgen a denzitometria
     - rehabilitačné a fyziatrické oddelenie, vodoliečba, rehabilitačný bazén
     - zimná záhrada s pacientskou knižnicou;
     - v druhej časti budovy je bufet a protetika.
 • Na I. poschodí sa nachádzajú vyšetrovne:
     - sono I. (č. dverí 165)
     - sono II. (č. dverí 161)
     - sono III. (č. dverí 147)
     - EKG a interná ambulancia (č. dverí 164)
     - zákroková miestnosť (č. dverí 163)
     - spirometria (č. dverí 160)
     - kapilaroskopia, EEG, EMG (č. dverí 162)
     - gastrofibroskopia (č. dverí 147)
     - ortopedická ambulancia
     - pacientská jedáleň
     - pokladňa NÚRCH (chodba riaditeľstva napravo z výťahov)
     - riaditeľstvo (chodba napravo z výťahov).
 • Na II. poschodí sa nachádzajú pacientské izby.
 • Na III. poschodí sa nachádzajú pacientské izby.
 • Na IV. poschodí sa nachádzajú pacientské izby a terasa pre pacientov. Na chodbe napravo
  od výťahov je Centrum biologickej liečby aj s ambulanciami biologickej liečby, na konci
  tejto chodby je ambulancia FBLR.