Rehabilitačné oddelenie

Charakteristika a zameranie pracoviska

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR) je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva svoje prostriedky na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov, s cieľom maximálne možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií. Odbor FBLR sa svojím interdisciplinárnym zameraním spolu s ostatnými medicínskymi odbormi podieľa na starostlivosti o pacienta.

Rehabilitačné oddelenie ako súčasť NÚRCH plní úlohy dané v štatúte ústavu a vykonáva vysokošpecializovanú odbornú rehabilitačnú starostlivosťo hospitalizovaných pacientov s reumatickými chorobami. Táto činnosť pozostáva z individuálneho liečebného telocviku, skupinového liečebného telocviku, fyzikálnej liečby, hydrokinezioterapie, pooperačnej rehabilitácie. Oddelenie spolupracuje s IFBLR – UCM Trnava, pracovisko Piešťany a SZŠ Trnava ako výuková základňa pre praktické vyučovanie. Po pracovnej dobe priestory telocvične a bazéna využívajú členovia miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu a Ligy proti osteoporóze na základe dohody. 

Konkrétnou náplňou odboru FBLR je:

 • v oblasti preventívnej:
  uplatňovanie preventívnych opatrení na odvrátenia funkčných, štrukturálnych porúch a handicapu
 • v oblasti diagnostickej:
  komplexné hodnotenie klinického stavu pacienta na základe objektívneho vyšetrenia prostriedkami rehabilitačnej propedeutiky a pomocou doplňujúcich klinických vyšetrení
 • v oblasti liečebnej:
  1. zostavovanie rehabilitačného plánu a programu na optimálne využitie fyziatricko-​rehabilitačných a balneologických prostriedkov v liečbe porúch, spôsobených chorobou alebo úrazom
  2. liečba prostriedkami odboru v prípadoch intolerancie, či kontraindikácie medikamentov a invazívnych zákrokov
 • v oblasti konziliárnej a poradenskej:
   zhodnotenie funkčných porúch a funkčnej kapacity pohybového aparátu, kineziologický rozbor a návrh optimálnych rehabilitačných postupov 

Personálne obsadenie

Vedúci oddelenia:
MUDr. Jozef Zvarka, CSc. 
internista, reumatológ, odborný lekár preFBLR, Odborný garant pre FBLR

MUDr. Zuzana Deáková 
lekár bez špecializácie (od 1.10.2014 zaradená do špecializačnej prípravy v odbore FBLR, t.č. na materskej dovolenke)

Mgr. Ingrid Komlošiová 
vedúci fyzioterapeut

Odborné ambulancie a pracoviská

Ambulancia FBLR
Na ambulancii realizuje lekár- špecialista v odbore FBLR evaluáciu funkčného stavu pacienta a na základe výsledku vyšetrenia určuje rehabilitačný program u pacientov prijatých na hospitalizáciu. Lekár vykonáva vstupné vyšetrenia, kontrolné vyšetrenia, diagnostiku, terapiu, vyhodnocovanie liečby. Výkon špecializovaných diagnostických, liečebných a preventívnych činností na ambulancii FBLR. Indikácia a predpisovanie zdravotných pomôcok, rehabilitačných a kompenzačných pomôcok.

SVaLZpracovisko fyzioterapeutov (RHB oddelenie)
Špeciálne kinezioterapeutické metódy a postupy pri všetkých poruchách pohybového systému u pacientov hospitalizovaných na všetkých lôžkových oddeleniach NÚRCH. Aplikácia vybraných druhov fyzikálnej liečby - aplikácia ultrazvuku, diatermie, svetloliečby, elektroliečby s  využitím širokej škály liečebných prúdov, magnetoterapia, aplikácia kryoterapie, závesová technika, trakcie. Komplexná edukácia pacienta.

Vedúci fyzioterapeut: 
Mgr. Ingrid Komlošiová

Fyzioterapeuti:
Mgr. Silvia Lišková
Mgr. Katarína Danková
Mgr. Denisa Esterová
Mgr. Zuzana Sasáková
Mgr. Zuzana Koborová
Mgr. Kristína Jančovičová
PhDr. Peter Žilka
Simona Gřešková
Adam Gašpar
Martin Bakoš

Masérky: 
(zastupuje fyzioterapeut)
klasická masáž, reflexná masáž, čiastočné teplé zábaly, (perličkové kúpele, podvodné masáže)