Kariéra

Všetky naše neobsadené pozície sa nachádzajú nižšie na tejto stránke. V prípade, že máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu, pošlite nám Vašu žiadosť. K žiadosti môžete okrem životopisu pripojiť aj motivačný list, príslušné osvedčenia, referencie, v prípade, že ich máte.

Ak práve nie je otvorená žiadna pracovná pozícia, môžete nám poslať Vašu žiadosť na e-mailovú adresu personalne@nurch.sk. Na základe Vami vyjadreného Súhlasu so spracovaním osobných údajov budeme Vašu žiadosť evidovať 18 mesiacov. Ak sa počas tejto doby uvoľní vhodná pracovná pozícia, budeme Vás kontaktovať.

Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania dôkladne preskúmame a posúdime. Pokiaľ bude Vaša odborná kvalifikácia a osobný profil vyhovovať požiadavkám niektorej z aktuálnych otvorených pozícií, budeme Vás kontaktovať. 


Do našej databázy žiadostí o zamestnanie môžeme zaradiť len žiadosti o miesto obsahujúce Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. a GDPR.  Bez tohto súhlasu nie je prevádzkovateľ Národný ústav reumatických chorôb Piešťany oprávnený žiadosť spracovať a musí byť skartovaná. Preto Vás chceme požiadať, v prípade, že ste tento súhlas neuviedli, aby ste si ho obratom doplnili. 

VZOR - Súhlas so spracovaním osobných údajov

Údaje o Poskytovateľovi osobných údajov (Meno, priezvisko): 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: osobneudaje@nurch.sk

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ - Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany, tel. 033/7969111

Prenos osobných údajov od prevádzkovateľa do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov u prevádzkovateľa: 18 mesiacov

Svojím podpisom na žiadosti dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre účel zavedenia mojej žiadosti o prijatie do zamestnania do databázy Prevádzkovateľa.Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva žiadateľa:

  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže žiadateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa.
  • žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu,ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

 
Dátum: ................................
_______________________
Podpis Poskytovateľa

PONUKA PRACOVNÝCH MIEST

               ( Naša oficiálna emailová komunikácia je s koncovkou @nurch.sk  (nie napr.: @azet.sk, @gmail.com..)

Kuchár/Kuchárka

Miesto práce 
Piešťany
Druh pracovného pomeru 
plný úväzok, na dohodu (brigády)
Termín nástupu 
ihneď
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Zastupovanie dlhodobej PN
Podieľanie sa na zostavovaní menu resp. jedálneho lístka, preberanie potravinárskych surovín a z predpísaných noriem, kuchárskych kníh alebo vlastných receptúr pripravovanie na strojno-technologickom zariadení bežné teplé i studené produkty a pokrmy.
Mzda
872,2 EUR/mesiac, odmeňovanie v prípade dohody 5,01 €/hodina
Zamestnanecké výhody, benefity
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- pracovná doba od 6 do 18
- možnosť čerpania dovolenky počas celého roka
Informácie o výberovom konaní
Svoje žiadosti aštruktúrované životopisy zasielajte e-mailom na uvedenú adresu spolu sosúhlasom s evidovaním a spracovaním osobných údajov pre potrebu výberovéhokonania. Uvádzajte telefonický kontakt. Vopred ďakujeme všetkým záujemcom oprácu. Organizácia si vyhradzuje právo osloviť iba vybraných uchádzačov. 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Vzdelanie v odbore
kuchár
Adresa organizácie
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk

Vedecko-výskumný pracovník v oblasti medicínskeho bioaditívneho výskumu

Miesto práce
Piešťany
Druh pracovného pomeru
Hlavný pracovný pomer, kratší pracovný čas, dohoda o vykonaní práce
Termín nástupu
Ihneď
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Výskumné činnosti v oblasti interakcie buniek s rôznymi materiálmi, spolupráca pri vykonávaní testov cytotoxicity, genotoxicity a biokompatibility. Participácia na komplexnej charakterizácii týchto buniek, príprava arteficiálnych tkanív, komplexné biochemické analýzy a pod.
Mzda:
od 10 €/osobohodina podľa individuálnych predpokladov a skúseností žiadateľa 
Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné a odborné predpoklady:
- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa prírodovedného, technického, farmaceutického alebo medicínskeho zamerania a odborná prax v oblasti výskumu a vývoja minimálne 3 roky
- Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa prírodovedného, technického alebo  zdravotnícko-vedného zamerania a a súčasne odborná prax v oblasti výskumu a vývoja minimálne 5 rokov
- Úplné stredné odborné vzdelanie a súčasne odborná prax v oblasti výskumu a vývoja minimálne 5 rokov
- Študent denného doktorandského/postgraduálneho štúdia, ak téma dizertačnej práce súvisí s témou výskumu 
- Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- schopnosť samostatnej aj tímovej vedecko-výskumnej práce
- schopnosť a ochota učiť sa nové experimentálne postupy a ich následné zhodnotenie
- zodpovedný prístup k práci, analytické myslenie, dôslednosť a komunikatívnosť.

Svoje žiadosti a štruktúrované životopisy vo forme Europass zasielajte e-mailom na doleuvedenú adresu. Zasielajte súhlas s evidovaním a spracovaním osobných údajov pre potrebu výberového konania. Uvádzajte telefonický kontakt. 
Adresa organizácie:
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Miroslava Nemšáková
Mail: miroslava.nemsakova@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 129

Sestra

Miesto práce
Piešťany
Druh pracovného pomeru
Dohoda, pracovný pomer na dobu určitú - plný alebo čiastočný úväzok
Termín nástupu
Ihneď
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosť
- Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov na lôžkovom oddelení.
- Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie o pacientovi.
- Realizácia výkonov zodpovedajúcim dosiahnutej kvalifikácii, podľa ošetrovateľského plánu v súlade s najnovšími poznatkami a zásadami.
Mzda:
971,88 - 1201,20 € brutto (pri plnom pracovnom úväzku)
Požiadavky na zamestnanca
- Odborná spôsobilosť na výkon povolania zdravotníckeho povolania sestrav zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení neskoršíchpredpisov
- Registrácia v SK SaPA
- Zdravotná spôsobilosť
- Bezúhonnosť
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Empatia
- Trpezlivosť
- Spoľahlivosť
- Pozornosť
- Flexibilita
Adresa organizácie
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 104

Lekár na plný úväzok

Termín nástupu
Dohodou
Požadované vzdelanie
Ukončené vysokoškolské II. stupňa v odbore: všeobecné lekárstvo
Špecializácia (atestácia) v odbore /jedna z uvedených/:  
1. Špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo
2. Špecializácia v odbore reumatológia
3. Bez špecializácie, ale s ukončeným spoločným internistickým kmeňom a zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia.
Vítané
Jazykové znalosti:
AJ  alebo NJ – na úrovni komunikácie
Mzda
1365,00 do 2511,60 € brutto
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. vo svojom životopise alebo v žiadosti, uveďte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov organizáciou NÚRCH. Vzor súhlasu je uvedený vyššie na stránke.
Adresa organizácie
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 130