Kariéra

Všetky naše neobsadené pozície sa nachádzajú nižšie na tejto stránke. V prípade, že máte záujem o voľnú pracovnú pozíciu, pošlite nám Vašu žiadosť. K žiadosti môžete okrem životopisu pripojiť aj motivačný list, príslušné osvedčenia, referencie, v prípade, že ich máte.

Ak práve nie je otvorená žiadna pracovná pozícia, môžete nám poslať Vašu žiadosť na e-mailovú adresu personalne@nurch.sk. Na základe Vami vyjadreného Súhlasu so spracovaním osobných údajov budeme Vašu žiadosť evidovať 18 mesiacov. Ak sa počas tejto doby uvoľní vhodná pracovná pozícia, budeme Vás kontaktovať.

Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania dôkladne preskúmame a posúdime. Pokiaľ bude Vaša odborná kvalifikácia a osobný profil vyhovovať požiadavkám niektorej z aktuálnych otvorených pozícií, budeme Vás kontaktovať. 


Do našej databázy žiadostí o zamestnanie môžeme zaradiť len žiadosti o miesto obsahujúce Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. a GDPR.  Bez tohto súhlasu nie je prevádzkovateľ Národný ústav reumatických chorôb Piešťany oprávnený žiadosť spracovať a musí byť skartovaná. Preto Vás chceme požiadať, v prípade, že ste tento súhlas neuviedli, aby ste si ho obratom doplnili. 

VZOR - Súhlas so spracovaním osobných údajov

Údaje o Poskytovateľovi osobných údajov (Meno, priezvisko): 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: osobneudaje@nurch.sk

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ - Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany, tel. 033/7969111

Prenos osobných údajov od prevádzkovateľa do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov u prevádzkovateľa: 18 mesiacov

Svojím podpisom na žiadosti dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre účel zavedenia mojej žiadosti o prijatie do zamestnania do databázy Prevádzkovateľa.Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva žiadateľa:

  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže žiadateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa.
  • žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu,ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Dátum: ................................

_______________________
Podpis Poskytovateľa

PONUKA PRACOVNÝCH MIEST

               ( Naša oficiálna emailová komunikácia je s koncovkou ..@nurch.sk  (nie napr.: @azet.sk, @gmail.com..))

Sanitár

Miesto práce
Piešťany
Druh pracovného pomeru
Dohoda, pracovný pomer na dobu určitú - plný alebo čiastočný úväzok
Termín nástupu
Ihneď
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosť
- Starostlivosť o prostredie a pomôcky, dezinfekcia.
- Komplexná hygienická starostlivosť o chorých, vrátane asistencie sestrám.
- Pomocné práce zdravotníckeho charakteru.
Mzda:
668,58 € brutto (pri plnom pracovnom úväzku)
Požiadavky na zamestnanca
- Odborná spôsobilosť na výkon povolania sanitár
- Zdravotná spôsobilosť
- Bezúhonnosť
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Zručnosť
- Spoľahlivosť
- Flexibilita
Adresa organizácie
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 104 

Sestra

Miesto práce
Piešťany
Druh pracovného pomeru
Dohoda, pracovný pomer na dobu určitú - plný alebo čiastočný úväzok
Termín nástupu
Ihneď
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosť
- Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov na lôžkovom oddelení.
- Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie o pacientovi.
- Realizácia výkonov zodpovedajúcim dosiahnutej kvalifikácii, podľa ošetrovateľského plánu v súlade s najnovšími poznatkami a zásadami.
Mzda:
901,57 - 1073,78 € brutto (pri plnom pracovnom úväzku)
Požiadavky na zamestnanca
- Odborná spôsobilosť na výkon povolania zdravotníckeho povolania sestrav zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení neskoršíchpredpisov
- Registrácia v SK SaPA
- Zdravotná spôsobilosť
- Bezúhonnosť
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Empatia
- Trpezlivosť
- Spoľahlivosť
- Pozornosť
- Flexibilita
Adresa organizácie
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 104

Nutričný terapeut / Asistent výživy

Miesto práce 
Piešťany
Druh pracovného pomeru 
Plný úväzok, skrátený úväzok
Termín nástupu 
Dohodou
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy.
- Aplikuje optimálne technologické postupy pri spracovaní potravín a navrhuje vhodný spôsob stravovania s cieľom zlepšenia zdravotného stavu pacientov.
- Zostavuje optimálny jedálny lístok pre pacientov.
- Spolupracuje s ústavným ošetrujúcim lekárom pri predpisovaní, príprave a podávaní individuálnych a špeciálnych diét.
- Navrhuje zmeny v naordinovanej diéte alebo v spôsobe prijímania stravy, vrátane zostavovania špeciálnych postupov výživy pri nutrično-závažných stavoch s výrazným poškodením tráviacich funkcií
- Zabezpečuje vedenie požadovaných evidencií v oblasti výživy.
- Zabezpečuje liečebnú výživu a stravovanie pre pacientov po stránke dietetickej, hospodárskej a prevádzkovej.
- Vypracováva vhodné receptúry jedál a informačné pokyny na ich prípravu a vedie dokumentáciu súvisiacu so stravovaním pacientov.
- Dodržiava zásady a predpisy týkajúcich sa hygieny, BOZ a PO.
Mzda
Od 871,18 € brutto - v závislosti od kvalifikácie, výšky úväzku a pracovných skúseností
Zamestnanecké výhody, benefity
- Možnosť ďalšieho vzdelávania
- 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
Stredoškolské s maturitou
Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské I. stupňa
Vzdelanie v odbore
Vzdelanie v odbore
Fyziologická a klinická výživa, asistent výživy
Počet rokov praxe
2 roky
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Orientácia v platnom diétnom režime
- Zodpovednosť, spoľahlivosť,samostatnosť, pracovné nasadenie
- PC zručnosti
- Prax vítaná
Adresa organizácie
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 104

Fyzioterapeut - špecialista v oblasti Ergoterapie

Miesto práce 
Piešťany
Druh pracovného pomeru 
Plný úväzok
Termín nástupu 
Dohodou
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Ergoterapeutické práce, vykonávanie pracovných činností zameraných na prácu s pacientmi - klientmi.
- Vyhľadávanie vhodných aktivít pre pacientov - klientov (ručné práce, rozvíjanie jemnej motoriky, biblioterapia a pod.)
Mzda
Od 1073,78 € brutto
Zamestnanecké výhody, benefity
- 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce
Informácie o výberovom konaní
Vašu žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom zasielajte e-mailom na adresu - personalne@nurch.sk
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
Vysokoškolské I. stupňa
Vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
Špecializácia v odbore - Ergoterapia
Počet rokov praxe
2 roky
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
- Empatia
- Trpezlivosť
- Spoľahlivosť
- Pozornosť
Adresa organizácie
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 104

Lekár na plný úväzok

Termín nástupu
Dohodou
Požadované vzdelanie
Ukončené vysokoškolské II. stupňa v odbore: všeobecné lekárstvo
Špecializácia (atestácia) v odbore /jedna z uvedených/:  
1. Špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo
2. Špecializácia v odbore reumatológia
3. Bez špecializácie, ale s ukončeným spoločným internistickým kmeňom a zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia.
Vítané
Jazykové znalosti:
AJ  alebo NJ – na úrovni komunikácie
Mzda
1140€ - 2097,60 € brutto
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. vo svojom životopise alebo v žiadosti, uveďte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov organizáciou NÚRCH. Vzor súhlasu je uvedený vyššie na stránke.
Adresa organizácie
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 104

Kuchár

Miesto práce
Piešťany
Druh pracovného pomeru
Plný úväzok
Termín nástupu
Ihneď
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosť
- Podieľanie sa na zostavovaní menu, resp. jedálneho lístka.
- Preberanie potravinárskych surovín z predpísaných noriem, kuchárskych kníh alebo vlastných receptúr.
- Pripravovanie na strojno - technologickom zariadení bežné teplé i studené pokrmy.
Mzda:
812 € brutto
Zamestnanecké výhody, benefity
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- Možnosť čerpania dovolenky počas celého roka
- Pracovná doba od 6 do 18 hod.
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
- Stredoškolské bez maturity
- Sredoškolské s maturitou
Vzdelanie v odbore:
Kuchár
Adresa organizácie
NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba
Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón: +421 33 7969 104