Laboratórna diagnostika

ODDELENIE KLINICKÝCH LABORATÓRIÍ (OKL)

Klinické laboratóriá NÚRCH sú lídrom medzi poskytovateľmi laboratórnej diagnostiky reumatických chorôb na Slovensku. Laboratórne vyšetrenia sú zamerané na diferenciálno-diagnostické a prognostické doriešenie problematiky reumatických ochorení.

Laboratórnu diagnostiku realizuje erudovaný personál na modernom prístrojovom vybavení a v najvyššej kvalite. Pracovníci OKL sú viazaní Etickým zdravotníckym kódexom, všetky informácie sú dôverné, prospech pacienta je prvoradý.

Kvalita práce je zabezpečená interným a externým systémom kontroly kvality (SEKK s.r.o.- Pardubice, ČR a RIQAS - Crumlin, UK ) a ocenená udelením mnohých certifikátov a osvedčení. Laboratóriá sú zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní v Slovenskej republike, ich výkony sú v zmysle platnej legislatívy hradené zo zdravotného poistenia pacienta.

Oddelenie klinických laboratórií poskytuje biochemické, hematologické, imunologické, imunogenetické vyšetrenia pre ambulancie a lôžkové oddelenia NÚRCH.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OKL

 

ORGANIZACNÉ ČLENENIE OKL

Pracovisko biochémie
Pracovisko hematológie
Pracovisko spracovania močov a synoviálnej tekutiny
Pracovisko klinickej imunológie
Pracovisko imunogenetiky

 

ŽIADANKY NA LABORATÓRNE VYŠETRENIA

Žiadanka musí obsahovať:
1. jednoznačnú identifikáciu pacienta (meno, priezvisko, rodné číslo, kód zdravotnej poisťovne, diagnózu)
2. dátum narodenia a pohlavie pacienta v prípade, že tieto nie sú jednoznačne určené rodným číslom
3. jednoznačnú identifikáciu objednávateľa (meno, priezvisko, platný kód, odbornosť, pečiatku, podpis, adresu, príp. telefónne číslo)
4. druh primárnej vzorky
5. dátum odberu vzorky
6. požadované vyšetrenia
7. doplňujúce údaje (dôležité upozornenia, liečba, ak môže ovplyvniť výsledok)

V prípade samoplatcov žiadanka nemusí obsahovať:
1. identifikáciu objednávateľa (meno, priezvisko, adresu, podpis lekára žiadajúceho vyšetrenie, kód, odbornosť)
2. kód poisťovne
3. diagnózu

 

BIOLOGICKÝ MATERIÁL ZASIELANÝ NA ANALÝZY ADRESOVAŤ NA:

Centrálny príjem biologického materiálu
Národný ústav reumatických chorôb
Nábr. I. Krasku 4
921 01 Piešťany

 

KOMPLETNÝ ZOZNAM LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ KOMPLETNÝ ZOZNAM LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ
Súbor na stiahnutie