Žiadosť o výkon odbornej zdravotníckej praxe.

Národný ústav reumatických chorôb zabezpečuje  odbornú zdravotnícku prax v špecializačnom odbore : reumatológa, ortopédia alebo FBRL.

V prípade záujmu absolvovania odbornej zdravotníckej praxe v NÚRCH Vás žiadame vyplniť a odoslať dole uvedený formulár žiadosti.

Typ inštitúcie *
Špecializovaný odbor *

Odoslaním tohto formulára v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutá osoba dávam súhlas, aby prevádzkovateľ Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. Krasku 4, 92112 Piešťany spracúval moje osobné údaje na účely výkonu odbornej praxe po dobu trvania praxe až do ukončenia archivácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem odvolať len písomne s odôvodnením, ak nastanú závažné dôvody. Zároveň beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a spracúvané údaje sa budú archivovať a likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.