Liga proti reumatizmu na Slovensku

Liga proti reumatizmu na Slovensku (ďalej len LPRe SR) je dobrovoľné, nezávislé občianske združenie, združujúce svojich členov, ktorí majú záujem podieľať sa na naplnení cieľa, poslania a jej úloh. Založená bola 22.10.1990 a na Ministerstve vnútra SR je registrovaná pod číslom VVS/1-900/90-3052.LPRe SR združuje členov v miestnych pobočkách, sekcie mladých reumatikov a kluboch. Hlavným cieľom LPRe SR je aktívne prispievať k skvalitneniu komplexnej starostlivosti o ľudí s reumatickými chorobami.LPRe SR pôsobí a vyvíja svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky.

Poslanie LPRe SR

Reumatické choroby sú závažným sociálno-ekonomickým problémom ľudstva. Poslaním LPRe SR je preto obhajovať a presadzovať záujmy a potreby ľudí s reumatickými chorobami na úseku zdravotnom, sociálnom, spoločenskom a pracovnom, a to najmä:

 • usilovať sa o zlepšenie preventívnej,  zdravotnej a sociálnej starostlivosti o reumatikov
 • organizovať spoluprácu všetkých, ktorí chcú a môžu pomôcť
 • oboznamovať verejnosť s problematikou reumatických ochorení
 • presadzovať sústavné zvyšovanie odbornosti zdravotníckych pracovníkov v odbore reumatológia
 • radiť pacientom postihnutým reumatickými chorobami a usmerňovať ich
 • zabezpečovať kontakty s podobnými inštitúciami a národnými ligami po celom svete

Liga svojim členom poskytuje

 • konzultácie vo veciach zdravotných a sociálnych
 • kurzy a rekondičné pobyty so zameraním na zdravotné a sociálne problémy
 • organizuje spoločenské a kultúrne podujatia
 • edičnú činnosť – 2 x do roka informačný bulletin zdarma a príležitostne odborné
 • brožúrky s tematikou liečby a prevencie jednotlivých reumatických chorôb

Stanovy Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Viac >>

Manifest
My, občania postihnutí reumatizmom prehlasujeme, že:

požadujeme venovať zvýšenú pozornosť reumatickým ochoreniam v celej Európe pre ich závažné zdravotné, sociálne a ekonomické následky

reumatizmom je postihnutý každý siedmy občan Európy. Tvoríme preto najväčšiu skupinu chronicky chorých. Napriek tomu sa reumatickým chorobám nevenuje prvoradá pozornosť v zdravotnej administratíve

reumatické ochorenia sa dotýkajú každého aspektu života. Nepostihujú len chorého jednotlivca, ale majú dôsledky pre naše rodiny, priateľov, organizácie občanov so zdravotným postihnutím, zamestnávateľov, vládnu politiku a napokon i spoločnosť ako celok

mnohí z nás sa prihlásili k programu ovládania svojho ochorenia. Získali sme tým väčšiu nezávislosť a nadšenie pre zlepšovanie kvality svojho života . Naše skúsenosti sú zdrojom zdravotníckych informácií pre ďalších občanov

žiadna európska vláda nemá úplnú a efektívnu národnú stratégiu boja proti reumatizmu

Z týchto dôvodov žiadame všetkých tých, ktorí tvoria európsku politiku, poskytujú služby, či robia výskum, aby sa zamerali  na:

 • postavenie a uznanie občianskych združení. Splnomocniť národné a medzinárodné organizácie ľudí postihnutých reumatickými chorobami, aby prevzali vedúcu úlohu pri poskytovaní organizačnej a finančnej podpory
 • výučba a tréning – zaisťovať dostupné výukové a rekvalifikačné kurzy a nácviky činností
 • zamestnanie – zaistiť pružnosť a vzájomné pochopenie oboch strán, zamestnávateľov a zamestnaných, pre problémy ľudí postihnutých reumatizmom, aby bol čo najlepšie využitý ich pracovný potenciál
 • rovnaké príležitosti a postup – posilniť zákony a regulačné opatrenia, ktoré umožňujú postihnutým tvorbu životného prostredia a prehĺbiť prácu na odstránení diskriminačných zákonov a tých zvyklostí, ktoré znemožňujú ľuďom postihnutých reumatizmom plnú účasť
 • zdravotná starostlivosť – zabezpečiť včasnú zdravotnú starostlivosť a verejné služby pre reumaticky chorých vysoko kvalifikovanými zdravotníckymi profesionálmi a sociálnymi službami
 • zdravotnícke vzdelávanie orientovať nielen na  liečbu, ale i na podporu zvyšovania pacientovej nezávislosti a autonómie
 • medicínsky výskum – dosiahnuť užšiu spoluprácu medzi pracovníkmi výskumu a organizáciami  zdravotne postihnutých tak, aby sa dosiahla prvoradosť problémov, štandardizácia  klinických postupov, rýchlejšie rozšírenie významných výsledkov výskumu, kľúčových pre tvorbu konceptov a ideí
 • politika – dosiahnuť, aby zástupcovia postihnutých reumatickými chorobami boli súčasťou tých politických formách, ktoré rozhodujú o riešení medicínskych, sociálnych a osobných problémov zdravotne postihnutých
 • zvyšovanie sebavedomia a osobnostný rozvoj – budovať tréningové programy zamerané na zvyšovanie sebavedomia a ovládania vlastného ochorenia, ako prostriedkov lepšieho využitia schopnosti reumatika, zvýšenia kvality jeho života a redukovania medicínskych, sociálnych a osobných výdajov
 • sociálny výskum – vykonávať splnomocnené a komplexné štúdie následkov reumatických ochorení na ľud a národy Európy, od ktorých sa bude odvíjať stratégia zdravotných, sociálnych a ekonomických opatrení.

Predsedníctvo Ligy proti reumatizmu na Slovensku, ktoré plánuje, metodicky riadi a navonok reprezentuje organizáciu sídli v Piešťanoch.

Predsedníctvo LPRe SR – 8. volebné obdobie >>

Predseda - Mgr. Jana Dobšovičová Černáková
Podpredseda - Mgr. Katarína Barančíková
Tajomník - Darina Kostíkova
Hospodár - Ing. Anna Jursíková
Členovia - Ing. Petra Bednárová, Ing. Mária Bónová, Mgr. Martina Bónová, PhDr. Helena Pytlíková, Mgr. Bc. Lucia Slejzáková
Náhradníci - Peter Galko, Daniela Mikulová

Revízna komisia

Predsedníčka RK - Ing. Daniela Mikolášová, mikolasova@mojareuma.sk
Členky RK - Alžbeta Kabátová kabatova@mojareuma.sk, Ing. Elena Spodniaková elena@mojareuma.sk

Kontaktné adresy Kontaktné adresy
Súbor na stiahnutie

Prihláška za člena LPRe SR a odkaz na  elektronický formulár

Prihláška za člena LPRe SR a odkaz na elektronický formulár Prihláška za člena LPRe SR a odkaz na elektronický formulár
Súbor na stiahnutie
Liga proti reumatizmu na Slovensku
Nábrežie Ivana Krasku 4
92101  
Piešťany

Úradné hodiny na sekretariáte LPRe SR
každý štvrtok,  Viktória Ďurišová, 1. poschodie č. dverí 109