Rehabilitačné oddelenie

Charakteristika a zameranie pracoviska

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR) je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva svoje prostriedky na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov, s cieľom maximálne možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií. Odbor FBLR sa svojím interdisciplinárnym zameraním spolu s ostatnými medicínskymi odbormi podieľa na starostlivosti o pacienta.

Rehabilitačné oddelenie ako súčasť NÚRCH plní úlohy dané v štatúte ústavu a vykonáva vysokošpecializovanú odbornú rehabilitačnú starostlivosťo hospitalizovaných pacientov s reumatickými chorobami. Táto činnosť pozostáva z individuálneho liečebného telocviku, skupinového liečebného telocviku, fyzikálnej liečby, hydrokinezioterapie, pooperačnej rehabilitácie. Oddelenie spolupracuje s IFBLR – UCM Trnava, pracovisko Piešťany a SZŠ Trnava ako výuková základňa pre praktické vyučovanie. Po pracovnej dobe priestory telocvične a bazéna využívajú členovia miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu a Ligy proti osteoporóze na základe dohody. 

Konkrétnou náplňou odboru FBLR je:

 • v oblasti preventívnej:
  uplatňovanie preventívnych opatrení na odvrátenia funkčných, štrukturálnych porúch a handicapu
 • v oblasti diagnostickej:
  komplexné hodnotenie klinického stavu pacienta na základe objektívneho vyšetrenia prostriedkami rehabilitačnej propedeutiky a pomocou doplňujúcich klinických vyšetrení
 • v oblasti liečebnej:
  1. zostavovanie rehabilitačného plánu a programu na optimálne využitie fyziatricko-​rehabilitačnýcha balneologických prostriedkov v liečbe porúch, spôsobených chorobou alebo úrazom
  2. liečba prostriedkami odboru v prípadoch intolerancie, či kontraindikácie medikamentov a invazívnych zákrokov
 • v oblasti konziliárnej a poradenskej:
   zhodnotenie funkčných porúch a funkčnej kapacity pohybového aparátu, kineziologický rozbor a návrh optimálnych rehabilitačných postupov 

Personálne obsadenie

Vedúci oddelenia:
MUDr. Jozef Zvarka, CSc. 
internista, reumatológ, odborný lekár preFBLR, Odborný garant pre FBLR

MUDr. Daniela Richvalská
lekár pre FBLR

MUDr. Zuzana Deáková 
lekár bez špecializácie (od 1.10.2014 zaradená do špecializačnej prípravy v odbore FBLR, t.č. na materskej dovolenke)

PhDr. Ingrid Komlošiová 
vedúci fyzioterapeut

Odborné ambulancie a pracoviská

Ambulancia FBLR
Na ambulancii realizuje lekár- špecialista v odbore FBLR evaluáciu funkčného stavu pacienta a na základe výsledku vyšetrenia určuje rehabilitačný program u pacientov prijatých na hospitalizáciu. Lekár vykonáva vstupné vyšetrenia, kontrolné vyšetrenia, diagnostiku, terapiu, vyhodnocovanie liečby. Výkon špecializovaných diagnostických, liečebných a preventívnych činností na ambulancii FBLR. Indikácia a predpisovanie zdravotných pomôcok, rehabilitačných a kompenzačných pomôcok.

SVaLZpracovisko fyzioterapeutov (RHB oddelenie)
Špeciálne kinezioterapeutické metódy a postupy pri všetkých poruchách pohybového systému u pacientov hospitalizovaných na všetkých lôžkových oddeleniach NÚRCH. Aplikácia vybraných druhov fyzikálnej liečby - aplikácia ultrazvuku, diatermie, svetloliečby, elektroliečby s  využitím širokej škály liečebných prúdov, magnetoterapia, aplikácia kryoterapie, závesová technika, trakcie. Komplexná edukácia pacienta.

Vedúci fyzioterapeut: 
PhDr. Ingrid Komlošiová

Fyzioterapeuti:
Mgr. Silvia Gallo Lišková
Mgr. Zuzana Koborová
PhDr. Peter Žilka
Mgr. Katarína Čellárová
Mgr. Ľudmila Fajtová
Mgr. Katarína Hudcovičová
Mgr. Silvia Mičudová
Dipl. fyzio Veronika Palkechová
Mgr. Aleksandar Risteski
Mgr. Gabriela Krištofová
Bc. Andrea Pajtinová
Mgr. Ondrej Kubán
Dipl. fyzio Marcela Chudá
Bc. Monika Ondrušková

Masérky: 
(zastupuje fyzioterapeut)
klasická masáž, reflexná masáž, čiastočné teplé zábaly, (perličkové kúpele, podvodné masáže)