Žiadosť o vyšetrenie

(Ako prílohu je nutné priložiť „Žiadosť o predvolanie do NÚRCH“ vyplnenú odosielajúcim lekárom!)

(vyplniteľný formulár, opečiatkovaný a podpísaný oscanujte a priložte ako prílohu)

Príloha - vyplnený NURCH formulár od odosielajúceho lekára. *