Štrukturálne fondy

Štrukturálne fondy slúžia na financovanie cieľov regionálnej a štrukturálnej politiky EÚ, čiže hlavne k zvyšovaniu ekonomickej vyspelosti európskych regiónov. Finančná podpora z fondov je rozdeľovaná prostredníctvom tzv. operačných programov, ktoré určujú zameranie pomoci pre danú oblasť alebo sektor.

NÚRCH sa svojimi projektami zapojil do troch operačných programov:

     1. Operačný program Výskum a vývoj

     2. Operačný program Zdravotníctvo

     3. Operačný program Integrovaná Infraštruktúra

V rámci ktorých NÚRCH získal nemalé nenávratné finančné prostriedky na modernizáciu a rekonštrukciu prístrojov a zariadení.

Najnovšie schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v programovacom období 2014 - 2020 pre Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch ako prijímateľa a partnera:

Projekty realizované zo štrukturálnych fondov Projekty realizované zo štrukturálnych fondov
Súbor na stiahnutie