Fotogaléria CPT ZOPA

Vybrané aktivity projektu Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT ZOPA), kód ITMS 2014+ 313011W410:

 

Národný ústav reumatických chorôb - prijímateľ NFP

A1 Štúdium faktorov ovplyvňujúcich klinickú využiteľnosť liečby adaptívnym transferom T regulačných lymfocytov a aplikáciu somatických kmeňových buniek vo vzťahu k iným terapeutickým postupom.

 

Chemický ústav SAV - partner

A3 Vývoj a aplikácia inovatívnych diagnostických a kontrolných postupov a metód pri monitorovaní expresie a glykozylačného stavu proteínov vo vzťahu k aktivácii a expanzii T lymfocytov a somatických kmeňových buniek.

 

Vo fotogalérii sa nachádzajú:

- snímky z realizácie aktivity v Národnom ústave reumatických chorôb, v rámci podaktivtiy 1.2. Somatické kmeňové bunky - činnosti pri výskume mezenchymálnych kmeňových buniek, izolovaných z ľudského moču v rámci dosahovania míľnikov: M1 Optimálny protokol odberu, transportu izolácie a vysokoškálovej expanzie somatických kmeňových buniek za účelom zabezpečenia ŠPP a získania zdroja pre pokročilé terapie neinvazívnym, alebo minimálne invazívnymi procedúrami a M2 Analýza expresie špecifických povrchových antigénov a imunomodulačného potenciálu pripravených kmeňových buniek a analýza parakrinne secernovaných produktov  buniek. Fotografia č. 1 - 12. 

- snímky z realizácie aktivity č. A3 na Chemickom ústave SAV, v rámci dosahovania míľnikov "Definovanie optimalizovaných analytických protokolov pre proteomické a glykoproteomické testy na báze biočipov, biosenzorov a hmotnostnej spektrometrie"  a "Vzájomná korelácia glykoproteomických dát experimentálne získaných aplikáciou implementovaných postupov na reprezentatívnej sade vzoriek a zhodnotenie efektivity jednotlivých prístupov". Fotografia č. 13 - 18.

 

Popisy k obrázkom sú dostupné po rozkliknutí.