Kariéra

Nové ponuky práce

 

 

Ďalšie ponuky na www.profesia.sk.

 


 

Referent pre investičnú činnosť

Miesto práce: Piešťany
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, skrátený úväzok
Termín nástupu: ASAP
Informácie o pracovnom mieste: Náplň práce, právomoci a zodpovednosť

- starostlivosť o hmotný majetok zabezpečuje údržbu, opravy a technickú správu prevádzkových a technologických objektov a zariadení,
- kontrola technického stavu budovy a predkladanie návrhov a opatrení
- riadi, organizuje, koordinuje, hodnotí a kontroluje prácu a činnosť zamestnancov odboru, stavebných prác a iných činností
- spracovanie ročných plánov údržby a obnovy základných prostriedkov
- úlohy v oblasti výstavby, realizácia rekonštrukcií, modernizácia, technické zhodnotenie budovy a technický dozor
- zodpovedá za kontrou dodržiavania kvality vykonaných prác v súlade s platnou legislatívou SR a v súlade s projektovou dokumentáciou a zmlúv uzatvorených s dodávateľmi
- stavebný dozor

Mzda: od 1124,04 € - v závislosti od skúsenosti kandidáta

Zamestnanecké výhody, benefity:

- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- možnosť vzdelávať sa formou školení
- ďalšie benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy
- práca v stabilnom prostredí

Požiadavky na zamestnanca:

Dosiahnutý stupeň vzdelania

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebné, technické, osvedčenie o odbornej spôsobilosti - stavebný dozor

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Úplný začiatočník (A1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- bezúhonnosť
- prax vítaná
- vysoké pracovné nasadenie
- samostatnosť, flexibilita
- zodpovednosť
- zameranie na detail a výsledok
- schopnosť doťahovať veci do konca
- dobré komunikačné a organizačné zručnosti

Adresa organizácie: NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón +421 33 7969 130

 


 

Samostatný odborný referent vo verejnom obstarávaní

 

Miesto práce: Piešťany
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, skrátený úväzok
Termín nástupu: ASAP
Informácie o pracovnom mieste:

Ponúkame zaujímavú pracovnú príležitosť v oblasti verejného obstarávania.

Komplexné služby verejného obstarávania a zabezpečenie celého proces verejného obstarávania podlimitných zákaziek zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby v zmysle § 109 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ZVO. Uvedené činnosti v sebe zahŕňajú najmä, nie však výlučne:

a) spracovanie a vyhodnocovanie podkladových materiálov z jednotlivých organizačných útvarov Národného ústavu reumatických chorôb (ďalej len „NÚRCH“), potrebných k výberu dodávateľa tovarov, poskytovateľa služieb a zhotoviteľa stavebných prác.
b) návrh postupu zadávania zákazky v súlade s príslušnými ustanovenia ZVO s ohľadom na doručené podkladové materiály zo strany jednotlivých organizačných útvarov NÚRCH.
c) realizácia postupov zadávania zákazky v závislosti od určenia príslušného postupu zadávania zákazky.
d) vypracovanie podkladových materiálov (súťažné podklady, výzva na predloženie ponuky a pod.) v spolupráci s jednotlivými organizačnými útvarmi NÚRCH.
e) vypracovanie a následné uverejňovanie oznámení v zmysle príslušných ustanovení ZVO.
f) zverejnenie súťažných podkladov a iných dokumentov v profile verejného obstarávateľa v súlade so ZVO.
g) zabezpečenie elektronickej komunikácie v procese verejného obstarávania (napr. prostredníctvom elektronického systému IS EVO ver. 18.0 resp. vyššie, EKS a pod.).
h) vypracovanie a odoslanie záujemcom resp. uchádzačom v zákonom stanovenej lehote vysvetlenia súťažných podkladov (Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, Výziev na predloženie ponuky a pod.) doručené záujemcami resp. uchádzačmi.
i) organizácia otvárania a vyhodnocovania doručených ponúk ako člen komisie. Na zasadnutie komisie v dostatočnom časovom predstihu pozvať všetkých členov komisie v prípade, ak bude na vyhodnotenie v zmysle príslušných ustanovení ZVO potrebná viacčlenná komisia.
j) vypracovanie zápisnice z otvárania ponúk vrátane prezenčnej listiny prítomných členov komisie.
k) oboznámenie sa s doručenými ponukami, posudzovanie formálnych požiadaviek na ponuku, zloženie zábezpeky ponuky v prípade, ak bola vyžadovaná, splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti.
l) v prípade potreby vypracovanie výzvy na vysvetlenie doručenej ponuky a následné zaslanie uchádzačovi;
m) v prípade potreby posúdenie odpovede uchádzača na žiadosť o vysvetlenie doručenej ponuky.
n) vypracovanie zápisnice z vyhodnotenia ponúk a zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.
o) vypracovanie návrhu informácie (oznámenia) o výsledku vyhodnotenia ponúk, zaslanie jednotlivým uchádzačom a uverejnenie v profile verejného obstarávateľa v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO, ak je potrebné;
p) po skončení procesu verejného obstarávania spracovanie kompletnej dokumentácie z procesu verejného obstarávania vedenej v listinnej, príp. elektronickej forme.
q) posúdenie a zabezpečenie schválenia a následného uzatvorenia zmluvy v prípade, ak sa jedná o tzv. „zákazku malého rozsahu“.
r) vypracovanie a odoslanie žiadosti o súhlas so začatím procesu realizácie verejného obstarávania podľa príkazov Ministerstva zdravotníctva SR v elektronickej evidencie žiadostí (aplikácia EMA.EVO).
s) priebežné sledovanie a oboznamovanie sa s obsahom metodických usmernení, výkladových stanovísk a iných metodických materiálov Úradu pre verejné obstarávanie SR, ako aj interných predpisov Ministerstva zdravotníctva SR.
t) vypracovanie plánu verejného obstarávania NÚRCH na príslušný kalendárny rok podľa pokynov Ministerstva zdravotníctva SR.
u) bežné administratívne činnosti týkajúce sa činnosti referátu (pošta, maily, telefonáty, porady...)
v) sledovanie vývoja cien na trhu.
w) vedenie elektronickej databázy požiadaviek na obstaranie z jednotlivých organizačných útvarov NÚRCH.
x) vedenie elektronickej databázy dodávateľov.
y) vedenie elektronickej databázy vykonaných postupov zadávania zákazky.
z) aktívna komunikácia a spolupráca s externými dodávateľmi služieb podlimitných postupov zadávania zákaziek v zmysle § 108 ZVO a nadlimitných postupov zadávania zákaziek v zmysle § 65 a nasl. ZVO.

Hrubá mzda:

od 1 498,72 EUR/mesiac v závislosti od skúseností kandidáta

Zamestnanecké výhody, benefity:

- možnosť čiastočne pracovať z domu
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- možnosť vzdelávať sa formou školení
- ďalšie benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy
- práca v stabilnom prostredí
Požiadavky na zamestnanca:

Dosiahnutý stupeň vzdelania

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právne, ekonomické, technické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Úplný začiatočník (A1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- prax v oblasti verejného obstarávania minimálne 3 roky
- chuť stále sa učiť nové veci
- ambícia odborne rásť a napredovať
- zameranie na detail a výsledok
- schopnosť doťahovať veci do konca
- skúsenosti s verejným obstarávaním - výhodou
- znalosť zákona o verejnom obstarávaní - výhodou
- zručnosti s prácou na PC (Word, Excel)
- dobré komunikačné a organizačné zručnosti

Adresa organizácie: NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón +421 33 7969 130

 

 


 

Pomocnik v kuchyni

Miesto práce: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku, Piešťany
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, skrátený úväzok (brigáda)
Termín nástupu: ihneď

Mzdové podmienky:

646 €/mesiac

Zamestnanecké výhody, benefity:

5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- pomocné práce pri príprave potravín na varenie, pri výdaji jedál,
- obsluhovanie jednoduchých kuchynských strojov,
- udržiavanie čistoty vo všetkých priestoroch stravovacej prevádzky,
- jednoduché ručné umývanie riadu.

Informácie o výberovom konaní: Vašu žiadosť o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom s evidovaním a spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania zasielajte e-mailom na adresu - personalne@nurch.sk. Organizácia si vyhradzuje právo osloviť iba vybraných uchádzačov. Záujemcom vopred ďakujeme za prejavený záujem o pracovnú pozíciu. 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

- základné vzdelanie
- stredoškolské vzdelanie bez maturity, s maturitou

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- zdravotná spôsobilosť
- bezúhonnosť
- spoľahlivosť

Adresa organizácie: NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón

+421 33 7969 130

 


 

Upratovačka

 

Miesto práce: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku, Piešťany
Druh pracovného pomeru: Plný úväzok
Termín nástupu: Ihneď

Mzdové podmienky:

od 646 €/mesiac

Zamestnanecké výhody, benefity:

5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- čistenie a upratovanie priestorov,
- dezinfikovanie sociálnych zariadení,
- dopĺňanie hygienických potrieb,
 

Informácie o výberovom konaní: Vašu žiadosť o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom s evidovaním a spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania zasielajte e-mailom na adresu - personalne@nurch.sk. Organizácia si vyhradzuje právo osloviť iba vybraných uchádzačov. Záujemcom vopred ďakujeme za prejavený záujem o pracovnú pozíciu. 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

- Stredoškolské vzdelanie
- Základné vzdelanie

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- zdravotná spôsobilosť
- bezúhonnosť
- spoľahlivosť
 

Adresa organizácie: NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón

+421 33 7969 130

 


 

Sestra

 

Miesto práce: Piešťany
Druh pracovného pomeru: Dohoda, pracovný pomer na dobu určitú - plný alebo čiastočný úväzok
Termín nástupu: Ihneď
Informácie o pracovnom mieste: Náplň práce, právomoci a zodpovednosť
Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov na lôžkovom oddelení.
Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie o pacientovi.
Realizácia výkonov zodpovedajúcim dosiahnutej kvalifikácii, podľa ošetrovateľského plánu v súlade s najnovšími poznatkami a zásadami.
Mzda: 1 008,37 - 1 246,30 € brutto (pri plnom pracovnom úväzku)
Požiadavky na zamestnanca: Odborná spôsobilosť na výkon povolania zdravotníckeho povolania sestrav zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení neskoršíchpredpisov
Registrácia v SK SaPA
Zdravotná spôsobilosť
Bezúhonnosť
Osobnostné predpoklady a zručnosti: Empatia
Trpezlivosť
Spoľahlivosť
Pozornosť
Flexibilita
Adresa organizácie: NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón +421 33 7969 130

 

 

 


 

Lekár

 

Miesto práce: Piešťany
Druh pracovného pomeru: Plný úväzok
Termín nástupu: Dohodou
   
Mzda: 1 416,25 - 2 605,90 €/mesiac
Informácie o výberovom konaní: Vašu žiadosť o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom s evidovaním a spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania zasielajte e-mailom na adresu - personalne@nurch.sk. Organizácia si vyhradzuje právo osloviť iba vybraných uchádzačov. Záujemcom vopred ďakujeme za prejavený záujem o pracovnú pozíciu. 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

Vysokoškolské II. stupňa

Vysokoškolské III. stupňa

   
Osobnostné predpoklady a zručnosti: Vítané
AJ alebo NJ na úrovni komunikácie
Adresa organizácie: NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón

+421 33 7969 130