Kariéra

Nové ponuky práce

 

 

Ďalšie ponuky nájdete aj na www.profesia.sk.

 

 

 

Medicínsky námestník​

 

Miesto práce: Piešťany
Druh pracovného pomeru: Plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

• profesijný štruktúrovaný životopis,

• motivačný list,

• úradne osvedčená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,

• doklady o odbornej spôsobilosti na riadenie a organizáciu zdravotníctva

• potvrdenie (potvrdenia) o výkone odbornej zdravotníckej praxe

• písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,

• kontaktné údaje v rozsahu: adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa,

• písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zamestnanecké výhody, benefity:

5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
Práca v stabilnom a perspektívnom zdravotníckom zariadení.
Príjemné pracovné prostredie.

Mzda: od 3423,00 EUR mesačne v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informácie o výberovom konaní:

Ďakujeme záujemcom o prejavený záujem o pracovnú pozíciu.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na adresu: Národný ústav reumatických chorôb, sekretariát, Nábrežie Ivana Krasku 4782/4, 921 12 Piešťany. Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK medicínsky námestník“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do výberového konania je:  25.01.2024

Pri doručovaní žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke. Pri osobnom doručovaní žiadosti o zaradenie do výberového konania je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Národného ústavu reumatických chorôb, Piešťany.

Náplň práce práce, právomoci a zodpovednosť Medicínsky námestník riadi, koordinuje, organizuje činnosti jednotlivých pracovísk zdravotnej starostlivosti a zodpovedá  za rozvoj a stratégiu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Dohliada na realizáciu stratégie a postupov s cieľom zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť a efektivitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním a kvalifikáciou:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

- odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až c) nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov,

- odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. alebo najmenej pätnásť ročnú odbornú zdravotnícku prax (ďalej len „odborná prax“).

Požiadavky na zamestnanca:

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Outlook - Mierne pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
  • mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • byť bezúhonný,
  • spĺňať kvalifikačné predpoklady na pracovnú pozíciu,
  • mať zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
  • byť registrovaný v SLK (Slovenská lekárska komora),
  • byť samostatný, flexibilný, schopný hľadať riešenia, schopný pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme.
Adresa organizácie: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón

+421 33 7969 130

 


 

Inštrumentárka na operačnej sále

 

Miesto práce: Piešťany
Druh pracovného pomeru: na dohodu (brigáda)
Termín nástupu: ihneď
   
Mzda: 10,4 EUR/hod.od 10,40 Eur za hodinu Výška mzdy sa odvíja v závislosti od rokov praxe výkonu zdravotníckeho povolania.
Informácie o výberovom konaní:

Ďakujeme záujemcom o prejavený záujem o pracovnú pozíciu. Organizácia bude kontaktovať iba vybraných záujemcov.

Náplň práce práce, právomoci a zodpovednosť

- inštrumentovanie na operačnej sále, rozsah priemerne 1 x týždenne - cca 8 hodín
- príprava operačnej sály k operačným výkonom, príprava prístrojov, nástrojov, pomôcok a materiálu na jednotlivé operačné výkony,
- starostlivosť o inštrumentárium,
- vykonávanie procesu sterilizácie materiálu a inštrumentária,
- spolupráca s operatérmi počas operácie, asistencia pri operačných zákrokoch,
- vedenie ošetrovateľskej dokumentácie a ďalšej dokumentácie vyplývajúcej z platných právnych predpisov,
- práca s nemocničný informačným systémom,
- príjem a príprava pacienta,

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:

zdravotná sestra - špecializácia "inštrumentovanie v operačnej sále"

 

Požiadavky na zamestnanca: - Odborná spôsobilosť na výkon povolania zdravotníckeho povolania sestra v zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
- Nutná prax v inštrumentovaní na operačnej sále
- Registrácia v SK SaPA
Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- Zodpovednosť a spoľahlivosť
- Manuálna zručnosť
- Samostatnosť
- Flexibilita a schopnosť pracovať v tíme
- Pozitívny prístup k práci

Adresa organizácie: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón

+421 33 7969 130

 

 


 

HR Manažér

 

Miesto práce: Piešťany
Druh pracovného pomeru: Plný úväzok, skrátený úväzok
Termín nástupu: ASAP
Zamestnanecké výhody, benefity:

5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
Pohyblivá pracovná doba a práca z domu možná podľa dohody
Podpora vzdelávania a osobného rastu.
Práca v stabilnom a perspektívnom zdravotníckom zariadení.
Príjemné pracovné prostredie.

Mzda:

1 260 EUR/mesiac,

výška mzdy bude v závisieť od skúseností kandidáta a vzájomnej dohody na druhu pracovného pomeru

Informácie o výberovom konaní:

Ak Vás naša ponuka oslovila, svoj motivačný list, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte na nižšie uvedenú adresu.

Náplň práce práce, právomoci a zodpovednosť

Do nášho tímu hľadáme skúseného HR manažéra, ktorého práca baví, ktorý má skúsenosti zo zdravotníckeho prostredia, ktorý uvažuje strategicky, no nebojí sa občasnej operatívy.
Hlavnou náplňou pozície bude:
• Riadenie personálneho oddelenia
• Plánovanie a analýza personálnych potrieb NURCH - príprava stratégie a personálnej
politiky a ich následná implementácia;
• Recruitment – definícia pozícii a požiadaviek na ich obsadenie, organizácia a vedenie
výberových procesov, onboarding;
• Retention - príprava a implementácia plánu stabilizácie zamestnancov a motivačných
procesov v NURCH;
• Comp & Ben - nastavenie systému odmeňovania a hodnotenia výkonnosti
zamestnancov, návrh sociálneho systému pre zamestnancov podľa interných smerníc
NURCH;
• Learning & Development – príprava stratégie rozvoja a kontinuálneho vzdelávania
zamestnancov, podpora pri zabezpečovaní vzdelávacích aktivít;
• Employer branding;
• Administratívne spracovanie výstupu zamestnancov, exit interviews;
• Poradenstvo pre manažérov NURCH v oblasti HR.
• Vypracovanie rozpočtu personálneho oddelenia;
• Práca v systéme VEMA výhodou

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: ekonomické/personalistika

 

Požiadavky na zamestnanca:

• Vzdelanie v oblasti personalistika, ľudské zdroje a manažment výhodou
• Pracovné skúsenosti z oblasti HR v zdravotníckom prostredí min. 2 roky (HR Manager, HR Generalist)
• Znalosť Zákonníka práce a HR legislatívy
• Znalosť programu VEMA - výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti: • Inovatívnosť
• Komunikatívnosť na všetkých úrovniach
• Spoľahlivosť, cit pre poriadok a detail
• Samostatnosť
• Príjemné vystupovanie
• Vytrvalosť a odolnosť
Adresa organizácie: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón

+421 33 7969 130

 


Lekár

 

Miesto práce: Piešťany
Druh pracovného pomeru: Plný úväzok
Termín nástupu: Dohodou
Zamestnanecké výhody, benefity:

Stabilné zamestnanie v príjemnom prostredí
Podpora pri zvyšovaní odbornej kvalifikácie
5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce

Mzda: 1 816,25 - 3 935,75 €/mesiac.

Výška mzdy sa odvíja v závislosti od rokov praxe výkonu zdravotníckeho povolania. Mzda lekára bez špecializácie od 1816,50 €/mesiac. Mzda lekára so špecializáciou v príslušnom odbore od 3027,50 €/mesiac.

Informácie o výberovom konaní:

Špecializácia (atestácia) v odbore /jedna z uvedených/: 1. špecialista v odbore vnútorné lekárstvo; 2.špecializácia v odbore reumatológia; 3. bez špecializácie, ale s ukončeným spoločným internistickým kmeňom a zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia.

 

Vašu žiadosť o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom s evidovaním a spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania zasielajte e-mailom na adresu - personalne@nurch.sk. Organizácia si vyhradzuje právo osloviť iba vybraných uchádzačov. Záujemcom vopred ďakujeme za prejavený záujem o pracovnú pozíciu. 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

Vysokoškolské II. stupňa

Vysokoškolské III. stupňa

   
Osobnostné predpoklady a zručnosti: Vítané
AJ alebo NJ na úrovni komunikácie
Adresa organizácie: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Kristína Kukanová
Mail: personalne@nurch.sk
Telefón

+421 33 7969 130