Etický kódex organizácie

Preambula

 

Etický kódex stanovuje a podporuje základné zásady a pravidlá správania sa zamestnancov Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany (NÚRCH ), ako zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré je každý zamestnanec povinný ctiť a dodržiavať, a tak vytvárať základ budovania a udržovania dôvery verejnosti.

Kódex, ako základná etická norma správania sa zamestnancov, nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými princípmi.

Etický kódex predstavuje isté vyjadrenie celkovej filozofie organizácie. Je to filozofia slušnosti, korektného prístupu, ale aj profesionálneho citu a osobnej zodpovednosti každého zamestnanca. Je štandardom v renomovaných spoločnostiach a je čoraz viac žiadaný celou spoločnosťou.

Tento etický kódex by sa mal stať osobnou filozofiou každého zamestnanca.

 

Poslanie kódexu etického správania

 

Etický kódex je jednotným štandardom pravidiel a noriem správania sa NÚRCH-u a jeho zamestnancov, vo vnútri organizácie medzi jej zamestnancami na všetkých úrovniach a vo vzťahu k externému prostrediu organizácie – k  pacientom, k obchodným partnerom, predstaviteľom štátnej a verejnej správy, občianskym združeniam, záujmovým skupinám, občanom zo zahraničia a všetkým občanom Slovenskej republiky.

 

Rozsah pôsobnosti etického kódexu

 

1. Etický kódex je jedným zo základných dokumentov NÚRCH-u. Vzťahuje sa na všetkých zamestnancov, ako aj na ďalšie fyzické osoby konajúce v mene NÚRCH-u.

2. Povinnosťou všetkých zamestnancov NÚRCH-u v akomkoľvek pracovnoprávnom vzťahu je dodržiavať tento Etický kódex, konať v jeho súlade, a zároveň aj požadovať všetky spolupracujúce tretie strany, vrátane externých poradcov, dodávateľov a iných obchodných partnerov, aby rešpektovali zásady Etického kódexu.

3. Všetci zamestnanci NÚRCH-u sú povinní zachovávať vysoký morálny štandard v obchodnom a pracovnom správaní, vytvárať pracovné prostredie plné dôvery a úcty.

4. Každý zamestnanec, ako aj každá fyzická osoba, konajúca v mene NÚRCH-u musí byť oboznámený s etickým kódexom, čo potvrdí pri prevzatí kódexu podpisom.

 

Dôvernosť informácií

 

Zásadou NÚRCH-u je zabezpečiť dôverné zaobchádzanie s finančnými, prevádzkovými a inými informáciami a zabraňovať zneužívaniu informácií získaných zamestnancami organizácií počas trvania pracovného pomeru. Nelegálne využitie dôverných a strategických informácií organizácie zo strany zamestnancov sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny a môže mať za následok ukončenie pracovného pomeru. To neplatí pre poskytnutie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Vzťahy s obchodnými partnermi

 

1. Čestný a korektný prístup voči obchodným partnerom, uspokojovanie ich potrieb a záujmov sú predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu.

2. Správanie vo vzťahu k  partnerom je diskrétne, zdvorilé, bez akéhokoľvek    zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie. NÚRCH sa zaväzuje používať iba legitímne obchodné metódy a  informácie získané od obchodného partnera alebo klienta považuje za dôverné. Prísľub dôvernosti sa nevzťahuje na prípadný pokus klienta o získanie výhody spôsobom nezlúčiteľným s korektnými obchodnými vzťahmi.

3. Zamestnanci NÚRCH-u, ani ich priami rodinní príslušníci, nesmú prijať od obchodných partnerov žiadne peňažné dary alebo iné provízie.

 

Základné princípy správania sa zamestnancov

 

1. Zamestnanec pri plnení svojich úloh postupuje nestranne a  transparentne. Rozhoduje na základe riadne a objektívne zisteného skutkového stavu veci, pričom dôsledne dbá na rovnosť účastníkov tak, aby nedochádzalo k ujmám na ich právach a oprávnených záujmoch a  vyhýba sa konaniu, ktoré by mohlo ohroziť dôveru verejnosti v nestrannosť a objektivitu rozhodovania.

2. Zamestnanec  udržiava sám vysokú mieru svojej pracovnej aktivity. Nepotrebuje v tomto smere usmernenia, výzvy, upozornenia alebo pripomienky.

3. Postoje a  konanie zamestnanca sú politicky nezávislé. Postoje v práci nesmú odrážať jeho politickú príslušnosť alebo sympatiu. Postoje v súkromí nesmú spochybňovať jeho politickú nezávislosť v pracovných veciach.

4. Zamestnanec je povinný plniť svoje úlohy čestne, svedomito a  zodpovedne, v dobrej viere a v zhode s poslaním  organizácie.

Výkon práce musí byť spojený s maximálnou mierou slušnosti, porozumenia a ochoty. Voči verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však  povinný znášať vulgárne prejavy a urážky a  konať s osobami, ktoré nedodržujú pravidlá slušného správania.

 

Spolupráca a vzťahy medzi zamestnancami

 

1. Zamestnanec svojim konaním a vzťahmi k spolupracovníkom vytvára dobrú klímu na pracovisku, založenú na spolupráci, úcte, dôvere a solidarite.

2. Zamestnanec si váži a ochraňuje dôstojnosť a súkromie spolupracovníkov.

3. Vedúci zamestnanec okrem toho :

- je vzorom správania, prístupov a konania pre spolupracovníkov,

- podporuje rozvoj schopností svojich spolupracovníkov,

- spravodlivo oceňuje spolupracovníkov podľa ich výkonu,

- je otvorený pripomienkam spolupracovníkov.

 

Konflikt záujmov

 

1. Zamestnanec koná vždy vo verejnom záujme. Nepripustí, aby došlo ku konfliktu jeho osobných, súkromných záujmov s  jeho postavením zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme. Jeho povinnosťou je vyhnúť sa takémuto konfliktu a zároveň predchádzať situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov.

Súkromný záujem zahŕňa akúkoľvek výhodu pre zamestnanca, jeho rodinu, blízke osoby a právnické  alebo fyzické osoby, s ktorými má obchodné alebo politické vzťahy a ktorá by mohla vplývať na nestranný a nezaujatý výkon jeho funkcie.

2. Zamestnanec sa nezúčastňuje na žiadnej činnosti nezlučiteľnej s riadnym výkonom jeho pracovných povinností.

 

Dary a iné výhody

 

1. Zamestnanec nevyžaduje ani neprijíma dary, úsluhy, pozornosti ani iné výhody, ktoré by mohli ovplyvniť jeho rozhodovanie a profesionálny prístup vo veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou.

2. Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti s  plnením zverených úloh dostal do pozície, v ktorej  je zaviazaný oplatiť preukázanú službu alebo výhodu, ktorá  ho zbavuje nestrannosti v rozhodovaní.

3. Zamestnanec je povinný i v súkromnom živote vyhnúť sa takému správaniu a činnostiam, ktoré by mohli znížiť  dôveru v nestranný výkon práce vo verejnom záujme, alebo zadať príčinu k nátlaku na zamestnanca v dôsledku jeho konania,  ktoré je v rozpore s právnymi predpismi alebo etickými normami.

 

Zneužitie úradného postavenia

 

1. Zamestnanec nezneužíva výhody plynúce z postavenia, ani informácie získané pri plnení úloh na získanie akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu.

2. Zamestnanec neponúka ani neposkytuje žiadnu výhodu vyplývajúcu z jeho služobného postavenia.

3. Zamestnanec si neprivlastní pre vlastnú potrebu a prospech žiadne zdroje, majetok, či finančné prostriedky ústavu a vedome neprispeje k tomu, aby to urobil niekto iný.

 

Všeobecné povinnosti zdravotníckeho pracovníka

 

Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku.

1. Stavovskou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je profesionálna starostlivosť o zdravie jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému životu od jeho počiatku až do konca s rešpektovaním dôstojnosti ľudského jedinca. 

2. Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je zachovávať život, chrániť, podporovať a obnovovať zdravie, predchádzať chorobám, mierniť utrpenie bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie, morálnu či rozumovú úroveň a povesť pacienta. 

3. Zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je byť za všetkých okolností vo svojich profesionálnych rozhodnutiach nezávislý, zodpovedný a spoľahlivý. 

5. Zdravotnícky pracovník pomáha pacientom uplatňovať právo slobodného výberu zdravotníckeho pracovníka. 

 

Zdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania

 

1. Zdravotnícky pracovník v rámci svojej odbornej spôsobilosti a kompetencie vykonáva preventívne výkony, diagnostické výkony, liečebné výkony spôsobom zodpovedajúcim súčasným poznatkom vedy. 

2. Zdravotnícky pracovník plní svoje povinnosti aj v situáciách verejného ohrozenia a pri katastrofách prírodnej alebo inej povahy. 

3. Od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu, okrem prípadov na ochranu života, zdravia alebo práv pacienta. 

4. Zdravotnícky pracovník nesmie predpisovať a podávať lieky, od ktorých vzniká závislosť, alebo také lieky, ktoré majú účinky dopingu, na iné ako liečebné účely . 

5. Zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva povolanie, je povinný dbať o svoj odborný rast a sústavne sa vzdelávať. 

6. Zdravotnícky pracovník je povinný pri výkone povolania primerane chrániť zdravotnú dokumentáciu pred neoprávnenou zmenou,  zničením alebo zneužitím . 

7. Zdravotnícky pracovník nesmie sám alebo po dohovore s inými ordinovať neúčelné diagnostické, liečebné ani iné výkony. 

8. Pri predpisovaní a odporúčaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa zdravotnícky pracovník nesmie riadiť komerčnými hľadiskami, ale výlučne poznatkami lekárskej vedy, profesionálnym úsudkom, svojím svedomím a potrebou pacienta. 

 

Zdravotnícky pracovníka pacient

 

1. Zdravotnícky pracovník si vo vzťahu k pacientovi plní svoje profesionálne povinnosti. 

2. Zdravotnícky pracovník sa k pacientovi správa korektne, s pochopením, s rešpektovaním intimity a trpezlivosťou a nezníži sa k hrubému alebo nemravnému konaniu. Zdravotnícky pracovník rešpektuje pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie. 

3. Zdravotnícky pracovník nesmie pomáhať porušovaniu cti a dôstojnosti človeka alebo sa na ňom zúčastňovať. 

4. Zdravotnícky pracovník je povinný v rozsahu svojich kompetencií zrozumiteľným spôsobom poučiť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o charaktere ochorenia, zamýšľaných diagnostických a liečebných postupoch vrátane rizík o uvažovanej prognóze a o ďalších dôležitých okolnostiach, ktoré môžu nastať v priebehu diagnostiky a liečby. 

5. Zdravotnícky pracovník je povinný získať informovaný súhlas pacienta, jeho zákonného zástupcu alebo splnomocneného zástupcu pred poskytnutím nezvratného zdravotníckeho výkonu. 

6. Zdravotnícky pracovník nijakým spôsobom nesmie zneužiť dôveru a závislosť pacienta. Všetky informácie získané pri výkone povolania sú dôverné počas života pacienta, ako aj po jeho smrti. 

 

Vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi

 

1. Základom vzťahov medzi zdravotníckymi pracovníkmi je vzájomné uznávanie jednotlivých zdravotníckych profesií, čestné, slušné a spoločensky korektné správanie, spolu s kritickou náročnosťou, rešpektovaním kompetencií a priznaním práva na odlišný názor. 

2. Zdravotnícki pracovníci, ktorí súčasne alebo následne vyšetrujú, liečia alebo ošetrujú toho istého pacienta, vzájomne spolupracujú. 

3. Zdravotnícki pracovníci sú povinní požiadať ďalšieho zdravotníckeho pracovníka o konzílium vždy, keď si to vyžadujú okolnosti a pacient s tým súhlasí. Majú právo navrhnúť osobu konzultanta. Závery konziliárneho vyšetrenia majú byť dokumentované písomne a je povinnosťou informovať o nich pacienta s osobitným dôrazom v prípadoch,  keď sa názory zdravotníckych pracovníkov rôznia. 

4. Zdravotnícki pracovníci nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je zdravotníckym pracovníkom. Výnimkou z uvedených zásad je osoba, ktorá zdravotníckemu pracovníkovi umožňuje poskytnúť prvú pomoc, alebo taká osoba, ktorá sa v zdravotníckom zariadení vzdeláva, a ďalšia osoba, s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí. 

5. Zdravotnícky pracovník nesmie podporovať činnosť nezdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho činnosť,  ktorú môže vykonávať len zdravotnícky pracovník.   

   

Oznamovacia povinnosť

 

1. Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému :

      a) prípady konfliktu záujmov, resp. nemožnosti vyhnúť sa konfliktu záujmov,

      b) ak je požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi alebo etickým kódexom,

      c) zistenia straty, alebo poškodzovania verejného majetku,

      d) zistenia, alebo podozrenia z podvodného alebo korupčného konania,

      f) ponúknutia akýchkoľvek výhod, ktoré by mohli mať nežiadúci vplyv na jeho rozhodovanie a výkon funkcie.

 

Záverečné ustanovenia

 

1. Tento Etický kódex nenahrádza Pracovný poriadok NÚRCH-u, avšak je jeho nedeliteľnou súčasťou. Je doplnkový ku všetkým interným predpisom pracovno-právneho charakteru NÚRCH-u.

2. Etický kódex nadobúda účinnosť dňa ….