Etická komisia


Etická komisia Národného ústavu reumatických chorôb bola zriadená v súlade s § 5 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako nezávislý orgán na posudzovanie etických aspektov poskytovania zdravotnej starostlivosti a etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu vrátane klinického skúšania nových produktov alebo liekov.


 

Štatút Etickej komisie NÚRCH

 

Dodatok k štátútu Etickej komisie NÚRCH

 

Zoznam členov Etickej komisie NÚRCH

 

Cenník výkonov Etickej komisie NÚRCH

 

Harmonogram zasadnutí Etickej komisie NÚRCH na rok 2022

Harmonogram zasadnutí Etickej komisie NÚRCH na rok 2023

Harmonogram zasadnutí Etickej komisie NÚRCH na rok 2024