Etická komisia


Etická komisia Národného ústavu reumatických chorôb bola zriadená v súlade s § 5 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako nezávislý orgán na posudzovanie etických aspektov poskytovania zdravotnej starostlivosti a etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu vrátane klinického skúšania nových produktov alebo liekov.


 

Štatút Etickej komisie NÚRCH

 

Dodatok k štátútu Etickej komisie NÚRCH

 

Zoznam členov Etickej komisie NÚRCH

 

Cenník výkonov Etickej komisie NÚRCH

 

Harmonogram zasadnutí Etickej komisie NÚRCH na rok 2022

 

Harmonogram zasadnutí Etickej komisie NÚRCH na rok 2023