Centrálna evidencia majetku

Národný ústav reumatických chorôb pri správe majetku štátu postupuje podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"). V zmysle  zákona zverejňuje informácie v informačnom systéme verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky na:

 

www.ropk.sk - Register ponúkaného majetku štátu
www.majetokstatu.sk - Centrálna evidencia majetku