Povinné zverejňovanie informácií

NÚRCH Piešťany je podľa zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinnou osobou.

Zo zákona vyberáme:

§ 3
(2) Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba
informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.


Obmedzenia prístupu k informáciám: viac  § 8 Ochrana utajovaných skutočností, § 9 Ochrana osobnosti a osobných údajov, § 10 Ochrana obchodného tajomstva, § 11 Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám.

 

Žiadosť o informácie môžete zaslať poštou alebo elektronicky na adresu: infozakon@nurch.sk