Povinné zverejňovanie informácií

NÚRCH Piešťany je v zmysle ustanovenia § 2, ods. 2) zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinnou osobou, ktorá je povinná poskytnúť všetky zákonné informácie, ktoré má k dispozícii s výnimkou tých, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy napr. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 

Žiadosť o informácie môžete zaslať poštou alebo elektronicky na adresu: infozakon@nurch.sk.

 

Informácie sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. - objednávky a faktúry

 

Zmluvy sú v zmysle zákona zverejňované v Centrálnom registri zmlúv.