Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Národný ústav reumatických chorôb má na základe ustanovení Zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovanú vnútornú smernicu.

Dokument upravuje postup pri preverovaní oznámení podávaných v zmysle ustanovení uvedeného zákona a pri poskytovaní ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle uvedeného zákona. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov organizácie.

 

Oznamovateľ môže podať podnet viacerými spôsobmi, a to:


a) písomne poštou alebo kuriérskou službou na adresu sídla organizácie,
b) osobne ústnou formou v sídle organizácie k rukám zodpovednej osoby,
c) prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu: korupcia@nurch.sk (uvedený
spôsob podávania podnetov je prístupný 24 hodín denne). Podnet podaný týmto spôsobom sa
považuje za prijatý v deň, keď bol e-mail prijatý, pričom rozhodujúci je údaj zo systému organizácie,
d) vložením do schránky umiestnenej na prízemí budovy pri hlavnom vchode do
budovy, označenej “Miesto na prijímanie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej
činnosti” (uvedený spôsob podávania podnetov je prístupný 24 hodín denne).