História

 

1952 – ZALOŽENIE 

 

Zakladateľ odboru reumatológie v Československu, riaditeľ novovzniknutého pražského Výzkumného ústavu chorob revmatických (VÚCHR), prof. MUDr. František Lenoch (1898-1970) presadil myšlienku založenia pobočky v Piešťanoch. Vytvorením a riadením bol poverený Doc. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc. (1911 - 1990). Jeho zástupcom, a zároveň spoluzakladateľom Výskumného ústavu reumatických chorôb (VÚRCH) sa stal MUDr. Tibor Urbánek, CSc. (1923 – 2019). 

 

1953 – ZAČATIE ČINNOSTI

 

Pobočka pražského ústavu bola od 1. marca umiestnená na Kúpeľnom ostrove v ubytovacom pavilóne kúpeľného domu Pro Patria, nazývanom „Cyril“ alebo „Cyrilov dvor“ a malej budove oproti. Priestory sa prebudovali na nemocničné zariadenie, zamerané na výskumnú činnosť. Klinické oddelenie malo 90 postelí, neskôr sa ich počet znížil na 60, kvôli ambulanciám a laboratóriám.  Pod vedením Štefana Siťaja, ktorý prednášal na najrôznejších domácich i zahraničných podujatiach a nadväzoval kontakty s poprednými medzinárodnými inštitúciami Výskumný ústav reumatických chorôb získaval svetový ohlas

 

1960 – KONGRESY

 

V dňoch 21. - 25. septembra 1960 sa v Piešťanoch uskutočnil prvý Československý reumatologický kongres, na ktorého organizácii sa významnou mierou podieľali odborníci z piešťanského ústavu. Celkovo sa ho zúčastnilo 378 kandidátov z rôznych krajín sveta. Týmto stretnutím odštartovala tradícia konania významných podujatí, ktorú v roku 1992 uzavrel v poradí siedmy kongres s medzinárodnou účasťou. 

 

1961 – VZDELÁVACIE PRACOVISKO

 

V septembri vznikla vo Výskumnom ústave reumatických chorôb subkatedra reumatológie ako súčasť katedry vnútorných chorôb v rámci Slovenského ústavu  pre doškolovanie lekárov (SÚDL). Dnes nesie názov Katedra reumatológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a NÚRCH Piešťany. Jej zakladateľom, ako aj prvým vedúcim bol opäť docent (neskôr profesor) Siťaj. 

 

1963 – 10. VÝROČIE

 

VÚRCH oslávil desať rokov od svojho založenia. Piešťanské pracovisko počas prvej dekády zmapovalo situáciu rozšírenia reumatických chorôb na Slovensku, zaviedlo ich jednotnú dokumentáciu a registráciu a vykonalo niekoľko experimentálno-terapeutických štúdií, zameraných najmä na progresívnu artritídu a reumatickú horúčku.  Odborníci z VÚRCH-u sa venovali tiež výskumu parareumatických chrôb, ako lupus erythematosus, ako aj výskytu a nozografii alkaptonúrie a ochronózy. Celkom riešili 81 výskumných úloh.

 

1964 – OSAMOSTATNENIE

 

Na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva zo dňa 17. júna 1964 sa pôvodne detašované pracovisko pražského VUCHR stalo samostatným Výskumným ústavom reumatických chorôb so sídlom v Piešťanoch. Jeho riaditeľom zostáva Štefan Siťaj.

 

1969 – VZNIK SRS

 

Slovenská reumatologická spoločnosť (pôvodne Slovenská reumatologická spoločnosť Jána Evangelistu Purkyně) bola založená 13. marca 1969 v LD Slovan v Piešťanoch za účasti 71 členov a profesora Františka Lenocha, ktorý zastupoval i Čsl. lekársku spoločnosť J. E. Purkyňu. Po tajných voľbách vznikol prvý výbor SRS: Štefan Siťaj - predseda, Tibor Urbánek - podpredseda, Dušan Žitňan - vedecký sekretár a Viliam Švec - člen. 

 

1973 – 20. VÝROČIE

 

Výskumný ústav reumatických chorôb sa stal vedúcim špecializovaným pracoviskom pre reumatické choroby na Slovensku. Ročne liečil okolo 600 pacientov a ambulantne vyšetril viac ako 3 200 osôb. Za 20 rokov vyšlo ústavu 560 odborných publikácií, z toho 154 v zahraničnej tlači. Od jeho vzniku ho viedol profesor Štefan Siťaj. VÚRCH však bojoval s kapacitnými aj prevádzkovými problémami, preto sa rozhodlo o výstavbe novej budovy. Do úvahy prichádzali tri možnosti: 1. umiestnenie novej budovy k hotelu Slovan, 2. prístavba k terajšej budove Cyril na Kúpeľnom ostrove, 3. severná časť Kúpeľného ostrova.

 

1977 – PLÁNOVANIE VÝSTAVBY

 

Výber staveniska sa uskutočnil v septembri. Lokalita na nábreží Váhu medzi budovou Povodia Váhu a bývalou Zotavovňou ROH Františka Zupku (dnes Hotel Park) vyhovovala požiadavkám na nezávislé inžinierske siete a uvažovalo sa aj o napojení na termálnu vodu z balneoterapie LD Slovan.

 

1983 – STAVBA

 

Dodávateľom komplexu sa stali Pozemné stavby, n.p. Trnava, závod Piešťany. Výstavba bola rozdelená na dve etapy. V prvej išlo o tzv. experimentálnu časť - hlavnú budovu VÚRCH-u a niekoľko menších hospodárskych stavieb. Lôžkové oddelenie bolo naplánované na druhú etapu.

 

1984 – ZMENY

 

Profesora Siťaja vo funkcii riaditeľa ústavu nahradil Doc. MUDr. Milan Ondrašík, CSc.

 

1989 – NOVÉ SÍDLO

 

V októbri sa konalo slávnostné otvorenie novej päťposchodovej budovy - experimentálnej časti VÚRCH-u na Nábr. I. Krasku 4, kde ústav sídli dodnes. Autorom architektonického riešenia bol významný architekt Viktor Šišolák, dielo v exteriéri vytvoril renomovaný sochár Jozef Jankovič a reliéf vo vstupnej hale zhotovil uznávaný keramik Juraj Marth. Dizajnérske prvky v konferenčnej miestnosti a písmo na informačných tabuľkách navrhla akademická maliarka Ivica Krošláková.

 

1990 – NOVODOBÁ HISTÓRIA

 

Na post riaditeľa nastúpil Prof. MUDr. Rovenský Jozef, DrSc. FRCP (1943), ktorý od r. 1979 viedol Oddelenie balneológie VÚRCH-u. Tunajšie pôsobenie prerušil na štyri roky riadením Biologického odboru v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv v Bratislave. V auguste bola založená Liga proti reumatizmu na Slovensku, pri jej zrode stáli profesor Jozef Rovenský a docent Tibor Urbánek.

 

1994 – KLINICKÁ ČASŤ

 

Po piatich rokoch výstavby v januári 1994 začala prevádzku takzvaná klinická časť so 110-imi lôžkami. O pár mesiacov pribudol i vnútorný rehabilitačný bazén s pohyblivým dnom. Pásku prestrihla vtedajšia ministerka zdravotníctva MUDr. Irena Belohorská.

 

 

1996 – SIŤAJOV SEMINÁR

 

Medzinárodné stretnutie reumatológov, ktoré odštartovalo ďalšiu dlhoročnú tradíciu, dostalo pomenovanie po nedávno zosnulom zakladateľovi: Siťajov predvianočný reumatologický seminár. V decembri sa uskutočnil jeho I. ročník. 

 

1997 – REUMOCHIRURGIA

 

Koncom júna bolo slávnostne otvorené ako prvé na Slovensku reumochirurgické oddelenie ústavu s kapacitou 28 lôžok. Vybudovali ho v priebehu štyroch rokov s nákladom 20 mil. Sk.

 

2001/2002 – ZMENA NÁZVU

 

V  rámci  transformačných  procesov v  rokoch  2001-2002 bol  VÚRCH  v roku  2001 premenovaný na Vysokošpecializovaný odborný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch (VOÚRCH). Od 1. júna 2002 rozhodnutím Ministerstvo zdravotníctva SR ústav zaradilo do vyššej kategórie pod novým názvom Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch.

 

2014 – OCENENIE

 

Jozefovi Rovenskému udelil prezident za mimoriadne zásluhy v oblasti zdravotníctva Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, získal tiež uznanie za celoživotné dielo za vynikajúce výsledky medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu reumatologických ochorení vo vyššom veku v súťaži Vedec roka SR.

 

2017 - NOVÉ VEDENIE

 

Od roku 2017 vedie ústav Rada riaditeľov v zložení:

 

Doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc. - generálny riaditeľ

Ing. Veronika Tulejová, MBA - ekonomický riaditeľ

MUDr. JUDr. Daniela Kňaze Doležalová, MPH - medicínsky riaditeľ

 

 

Zdroje a foto