História

 

1952 – ZALOŽENIE 

 

Zakladateľ odboru reumatológie v Československu, riaditeľ novovzniknutého pražského Výzkumného ústavu chorob revmatických (VÚCHR), prof. MUDr. František Lenoch (1898-1970) presadil myšlienku založenia pobočky v Piešťanoch. Vytvorením a riadením bol poverený doc. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc. (1911 - 1990). Jeho zástupcom, a zároveň spoluzakladateľom Výskumného ústavu reumatických chorôb (VÚRCH) sa stal MUDr. Tibor Urbánek, CSc. (1923 – 2019). 

 

1953 – ZAČATIE ČINNOSTI

 

Pobočka pražského ústavu bola od 1. marca umiestnená na Kúpeľnom ostrove v ubytovacom pavilóne kúpeľného domu Pro Patria, nazývanom „Cyril“ alebo „Cyrilov dvor“ a malej budove oproti. Priestory sa prebudovali na nemocničné zariadenie, zamerané na výskumnú činnosť. Klinické oddelenie malo 90 postelí, neskôr sa ich počet znížil na 60, kvôli ambulanciám a laboratóriám.  Pod vedením Štefana Siťaja, ktorý prednášal na najrôznejších domácich i zahraničných podujatiach a nadväzoval kontakty s poprednými medzinárodnými inštitúciami Výskumný ústav reumatických chorôb získaval svetový ohlas.

 

1960 – KONGRESY

 

V dňoch 21. - 25. septembra 1960 sa v Piešťanoch uskutočnil prvý Československý reumatologický kongres, na ktorého organizácii sa významnou mierou podieľali odborníci z piešťanského ústavu. Celkovo sa ho zúčastnilo 378 kandidátov z rôznych krajín sveta. Týmto stretnutím odštartovala tradícia konania významných podujatí, ktorú v roku 1992 uzavrel v poradí siedmy kongres s medzinárodnou účasťou. 

 

1961 – VZDELÁVACIE PRACOVISKO

 

V septembri vznikla vo Výskumnom ústave reumatických chorôb subkatedra reumatológie ako súčasť katedry vnútorných chorôb v rámci Slovenského ústavu  pre doškolovanie lekárov (SÚDL). Dnes nesie názov Katedra reumatológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a NÚRCH Piešťany. Jej zakladateľom, ako aj prvým vedúcim bol opäť docent (neskôr profesor) Siťaj. 

 

1963 – 10. VÝROČIE

 

VÚRCH oslávil desať rokov od svojho založenia. Piešťanské pracovisko počas prvej dekády zmapovalo situáciu rozšírenia reumatických chorôb na Slovensku, zaviedlo ich jednotnú dokumentáciu a registráciu a vykonalo niekoľko experimentálno-terapeutických štúdií, zameraných najmä na progresívnu artritídu a reumatickú horúčku.  Odborníci z VÚRCH-u sa venovali tiež výskumu parareumatických chrôb, ako lupus erythematosus, ako aj výskytu a nozografii alkaptonúrie a ochronózy. Celkom riešili 81 výskumných úloh.

 

1964 – OSAMOSTATNENIE

 

Na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva zo dňa 17. júna 1964 sa pôvodne detašované pracovisko pražského VUCHR stalo samostatným Výskumným ústavom reumatických chorôb so sídlom v Piešťanoch. Jeho riaditeľom zostáva Štefan Siťaj.

 

1969 – VZNIK SRS

 

Slovenská reumatologická spoločnosť (pôvodne Slovenská reumatologická spoločnosť Jána Evangelistu Purkyně) bola založená 13. marca 1969 v LD Slovan v Piešťanoch za účasti 71 členov a profesora Františka Lenocha, ktorý zastupoval i Čsl. lekársku spoločnosť J. E. Purkyňu. Po tajných voľbách vznikol prvý výbor SRS: Štefan Siťaj - predseda, Tibor Urbánek - podpredseda, Dušan Žitňan - vedecký sekretár a Viliam Švec - člen. 

 

1973 – 20. VÝROČIE

 

Výskumný ústav reumatických chorôb sa stal vedúcim špecializovaným pracoviskom pre reumatické choroby na Slovensku. Ročne liečil okolo 600 pacientov a ambulantne vyšetril viac ako 3 200 osôb. Za 20 rokov vyšlo ústavu 560 odborných publikácií, z toho 154 v zahraničnej tlači. Od jeho vzniku ho viedol profesor Štefan Siťaj. VÚRCH však bojoval s kapacitnými aj prevádzkovými problémami, preto sa rozhodlo o výstavbe novej budovy. Do úvahy prichádzali tri možnosti: 1. umiestnenie novej budovy k hotelu Slovan, 2. prístavba k terajšej budove Cyril na Kúpeľnom ostrove, 3. severná časť Kúpeľného ostrova.

 

1977 – PLÁNOVANIE VÝSTAVBY

 

Výber staveniska sa uskutočnil v septembri. Lokalita na nábreží Váhu medzi budovou Povodia Váhu a bývalou Zotavovňou ROH Františka Zupku (dnes Hotel Park) vyhovovala požiadavkám na nezávislé inžinierske siete a uvažovalo sa aj o napojení na termálnu vodu z balneoterapie LD Slovan.

 

1983 – STAVBA

 

Dodávateľom komplexu sa stali Pozemné stavby, n.p. Trnava, závod Piešťany. Výstavba bola rozdelená na dve etapy. V prvej išlo o tzv. experimentálnu časť - hlavnú budovu VÚRCH-u a niekoľko menších hospodárskych stavieb. Lôžkové oddelenie bolo naplánované na druhú etapu.

 

1984 – ZMENY

 

Profesora Siťaja vo funkcii riaditeľa ústavu nahradil doc. MUDr. Milan Ondrašík, CSc.

 

1989 – NOVÉ SÍDLO

 

V októbri sa konalo slávnostné otvorenie novej päťposchodovej budovy - experimentálnej časti VÚRCH-u na Nábr. I. Krasku 4, kde ústav sídli dodnes. Autorom architektonického riešenia bol významný architekt Viktor Šišolák, dielo v exteriéri vytvoril renomovaný sochár Jozef Jankovič a reliéf vo vstupnej hale zhotovil uznávaný keramik Juraj Marth. Dizajnérske prvky v konferenčnej miestnosti a písmo na informačných tabuľkách navrhla akademická maliarka Ivica Krošláková.

 

1990 – NOVODOBÁ HISTÓRIA

 

Na post riaditeľa nastúpil prof. MUDr. Rovenský Jozef, DrSc. FRCP (1943), ktorý od r. 1979 viedol Oddelenie balneológie VÚRCH-u. Tunajšie pôsobenie prerušil na štyri roky riadením Biologického odboru v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv v Bratislave. V auguste bola založená Liga proti reumatizmu na Slovensku, pri jej zrode stáli profesor Jozef Rovenský a docent Tibor Urbánek.

 

1994 – KLINICKÁ ČASŤ

 

Po piatich rokoch výstavby v januári 1994 začala prevádzku takzvaná klinická časť so 110-imi lôžkami. O pár mesiacov pribudol i vnútorný rehabilitačný bazén s pohyblivým dnom. Pásku prestrihla vtedajšia ministerka zdravotníctva MUDr. Irena Belohorská.

 

 

1996 – SIŤAJOV SEMINÁR

 

Medzinárodné stretnutie reumatológov, ktoré odštartovalo ďalšiu dlhoročnú tradíciu, dostalo pomenovanie po nedávno zosnulom zakladateľovi: Siťajov predvianočný reumatologický seminár. V decembri sa uskutočnil jeho I. ročník. 

 

1997 – REUMOCHIRURGIA

 

Koncom júna bolo slávnostne otvorené ako prvé na Slovensku reumochirurgické oddelenie ústavu s kapacitou 28 lôžok. Vybudovali ho v priebehu štyroch rokov s nákladom 20 mil. Sk.

 

2001/2002 – ZMENA NÁZVU

 

V  rámci  transformačných  procesov v  rokoch  2001-2002 bol  VÚRCH  v roku  2001 premenovaný na Vysokošpecializovaný odborný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch (VOÚRCH). Od 1. júna 2002 rozhodnutím Ministerstvo zdravotníctva SR ústav zaradilo do vyššej kategórie pod novým názvom Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch.

 

2014 – OCENENIE

 

Jozefovi Rovenskému udelil prezident za mimoriadne zásluhy v oblasti zdravotníctva Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, získal tiež uznanie za celoživotné dielo za vynikajúce výsledky medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu reumatologických ochorení vo vyššom veku v súťaži Vedec roka SR.

 

2017 - RADA RIADITEĽOV

 

Od roku 2017 viedla ústav Rada riaditeľov v zložení:

 

Doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc. - generálny riaditeľ

Ing. Veronika Tulejová, MBA - ekonomický riaditeľ

MUDr. JUDr. Daniela Kňaze Doležalová, MPH - medicínsky riaditeľ

 

2022 - NOVÉ VEDENIE

 

Ku dňu 30. 06. 2022  Ministerstvo zdravotníctva SR kolektívny štatutárny orgán Radu riaditeľov zrušilo. Od 01. 07. 2022 do uskutočnenia výberového konania bol vedením Národného ústavu reumatických chorôb ako riaditeľ poverený MUDr. Milan Derco. V novembri 2022 svoj post obhájil vo výberovom konaní a naďalej vedie ústav ako riaditeľ.

 

Zdroje a foto