Žiadosť o výkon odbornej zdravotníckej praxe

Národný ústav reumatických chorôb zabezpečuje odbornú zdravotnícku prax v špecializačnom odbore : reumatológa, ortopédia alebo FBRL.
V prípade záujmu absolvovania odbornej zdravotníckej praxe v NÚRCH Vás žiadame vyplniť a odoslať dole uvedený formulár žiadosti.

Typ inštitúcie *

Špecializovaný odbor *