Biobanka pomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia

blog-post-image
3.3.2021

Založenie systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry pre biobankovanie pri Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave. 

„Biobanky pre ľudské vzorky zohrávajú v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti čoraz väčší význam. Predstavujú kľúčový nástroj na zvýšenie efektívnosti medicínskeho výskumu v globálnom rozsahu,“ uviedla profesorka Andrea Čalkovská, dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

Na Slovensku štartuje významný projekt založenia a prevádzkovania systému biobánk, o ktorý sa tímy odborníkov na Ministerstve zdravotníctva SR, Univerzite Komenského a Slovenskej akadémii vied (SAV), spolu s ďalšími slovenskými priekopníkmi intenzívne zasadzovali už niekoľko rokov. Úžasná vec sa nakoniec podarila a vďaka projektu financovanému z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ v celkovej výške približne 18M Euro  sa začína budovať národná biobanka ako systémové úložisko biologických vzoriek (tkanivá, bunky, krv a iné telesné tekutiny) od pacientov i zdravých ľudí. Ľudské biologické vzorky sú najvzácnejším zdrojom poznatkov medicínskeho výskumu, pričom sú k dispozícii len v obmedzenom množstve.

V novovybudovanej biobanke v Martine sa budú uskladňovať už predtým diagnostikované vzorky pacientov z celého Slovenska v najmodernejších automatických systémoch pri uplatnení všetkých právnych a etických noriem. Neoddeliteľnou súčasťou je aj komplementárny projekt digitálnej biobanky tiež financovaný z  operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 2014-2020 vo výške skoro 11,6M Euro, zabezpečujúcej bioinformatickú časť ako aj archiváciu digitálnych záznamov a využívanie algoritmov umelej inteligencie, ktoré umožnia prepájať a nachádzať súvislosti medzi výsledkami analýz a klinickými dátami. Svoje know-how v oblasti informačných technológií na generovanie a analýzu dátových balíkov, vrátane „omics“ riešení, poskytnú odborníci zo Žilinskej univerzity. Spoločné a synergické využitie týchto zdrojov umožní realizovať mnohé výskumné aktivity, vrátane možnosti overenia výsledkov základného výskumu, napr. nových biomarkerov na klinických vzorkách, o vývoji nových modelov na skúmanie mechanizmov rakoviny a zriedkavých chorôb, pričom sa výrazne môžu zlepšiť podmienky participácie slovenskej vedy vo veľkých medzinárodných projektoch. V konečnom dôsledku etablovanie biobankovej infraštruktúry vedie k rozširovaniu poznatkov o zdraví, chorobách a ich vývoji. Ich implementácia do praxe pomôže zachovať zdravie alebo úspešne liečiť mnohé vážne choroby.

Infraštruktúra, ktorá na Slovensku dlhodobo chýbala ako v jednej z mála krajín EU, pomôže vedcom nachádzať súvislosti vzniku ochorení a  efektívnejšie im predchádzať. Slovensko sa má možnosť zapojiť aj do európskej či svetovej siete národných biobánk, a tak zvýšiť úspešnosť výskumu a vývoja v oblasti nových preventívnych opatrení, diagnostiky či liečby. Biobanka ako zdroj dát, expertízy a klinických súvislostí môže posilniť a rozvíjať aj inovačné aktivity výskumníkov a nových firiem na Slovensku i v kontexte medzinárodnej spolupráce. Ako základný predpoklad pre rozvoj excelentného biomedicínskeho výskumu má biobanka veľký potenciál viesť k vývoju unikátnych nových postupov, či liekov, ktoré zviditeľnia Slovensko na inovačnej mape v oblasti zdravia.


Projektový program infraštruktúry biobánk tvorí komplexné konzorcium vedené Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine Univerzity Komenského v Bratislave,  spolu s Biomedicínskym centrom SAV v Bratislave, Centrom sociálnych a psychologických vied SAV v Bratislave, Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Ministerstvom zdravotníctva SR, Národným onkologickým ústavom v Bratislave, Národným ústavom reumatických chorôb v Piešťanoch a Žilinskou univerzitou v Žiline.

Tlačová správa JLFUK

 

Odborné publikácie:
Vedecký článok v Onkológii (2016): „Biobanking – integrálna súčasť moderného biomedicínskeho výskumu“ - prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., doc. MUDr. Karol Kajo, PhD., MUDr. Katarína Macháleková, PhD., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., Ing. Roman Bohovič, PhD.: https://www.solen.sk/casopisy/onkologia/biobanking-integralna-sucast-moderneho-biomedicinskeho-vyskumu

Zverejnenie v médiách:
https://www.ta3.com/clanok/1107379/biomedicina-u-nas-poziar-vyskovej-budovy.html,
https://www.ta3.com/clanok/1129611/biobanky-chcu-zosietovat-vedcom-by-tym-mohli-ulahcit-vyskum.html  
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/262663#1658
https://tvturiec.eu/na-jesseniovej-lekarskej-fakulte-uk-bude-narodna-biobanka/?fbclid=IwAR1laZ1U2X2RdqIHuFP7DRSDihFqx0vc4j02QIAHL3DudXtj__3sMxfVbeo

Linky na partnerské stránky v SJ a AJ:
https://www.health.gov.sk/Clanok?biobanka-ochorenia-uk-martin
https://www.health.gov.sk/Clanok?biobank-will-help-to-treat-cancer-and-rare-diseases
Biobankapomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia | Národný onkologický ústav(nou.sk),Publikujeme/ Prezentujeme / Napísali o nás | NOISK.sk
Biobanka pomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia
Tlačová správa JLFUK v Martine, 3.3.2021
Wepublish / Present / Written about us | NOISK.sk 
Biobank will help to treat cancerand rare diseases
Press release, JLFUK in Martin, 3.3.2021