Hospitalizovaní pacienti majú nárok na priepustky len vo vážnych prípadoch

blog-post-image
9.6.2022

Nakoľko sa stretávame s nárastom žiadostí o priepustky, upozorňujeme hospitalizovaných pacientov, že v zmysle domáceho poriadku Národného ústavu reumatických chorôb počas hospitalizácie nie sú dovolené priepustky, iba v naozaj výnimočných prípadoch (vážne rodinné dôvody, vyšetrenie). Ostatné dôvody nebudú akceptované.

Akékoľvek opúšťanie areálu nemocničného zariadenia odo dňa nástupu na hospitalizáciu až do jej ukončenia sa klasifikuje ako porušenie liečebného poriadku, čo má za následok zamietnutie platby za hospitalizáciu zo strany poisťovne. Pacient je v takomto prípade povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady v súvislosti s jeho hospitalizáciou a hospitalizácia mu môže byť predčasne ukončená.