MUDr. Milan Derco uspel vo výberovom konaní na riaditeľa NÚRCH-u

blog-post-image
23.11.2022

MUDr. Milan Derco bol v júli tohto roku vymenovaný ministrom zdravotníctva SR do funkcie riaditeľa  Národného ústavu reumatických chorôb do doby obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania. Výsledky výberového konania zverejnil rezort na svojej stránke dňa 22. novembra a podľa nich súčasný šéf piešťanského NÚRCH-u naplnil stanovené predpoklady i požiadavky zriaďovateľa.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Národný ústav reumatických chorôb sa uskutočnilo dňa 15. novembra 2022 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 15. novembra 2022, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (projekt stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania. MUDr. Milan Derco získal 181 bodov z celkového počtu 200. (Zdroj: Tlačová správa MZ SR).

Doterajší riaditeľ komisii predložil projekt stratégie a rozvoja, v ktorom okrem iného uviedol, že do budúcna má v pláne napríklad aj na základe interného auditu rozšíriť a zoptimalizovať ponuku služieb Národného ústavu reumatických chorôb, zaviesť i nové doplnkové služby, zjednodušiť a rozšíriť možnosti kontaktu s pacientom formou zavedenia elektronickej podpory, a tiež sprofesionalizovať styk s poisťovňami a pacientskymi organizáciami tak, aby sa aj na základe tlaku verejnosti dosiahli úhrady za inovatívne výkony. „Je kľúčové postupne dosiahnuť aby úhrady poisťovní umožňovali v plnom rozsahu nielen samotnú prevádzku zariadenia, ale sanovali aj už existujúci investičný dlh a umožnili i financovanie budúceho rozvoja, čím sa zabezpečí udržateľný rozvoj organizácie,“ doplnil.

Najväčšou výzvou pre vedenie ústavu, s ktorou sa pasuje väčšina nemocníc na Slovensku, okrem nedostatku finančných zdrojov,  zostáva personálna otázka. „Personálna politika ústavu musí byť založená na jasnej krátko- i dlhodobej stratégii rozvoja ústavu. Čo sa týka odborného personálu, pretrváva deficit strednej generácie lekárov, nedostatok mladých lekárov, a hrozbou je vysoký počet lekárov vo veku nad 50 rokov vrátane pracujúcich dôchodcov. Stabilizácia a vyriešenie situácie je na programe dňa,“ uviedol MUDr. Milan Derco.

Výsledok výberového konania šéfa ústavu, samozrejme, potešil. „Som rád, že to takto dopadlo a môžem pokračovať v začatej práci. Čaká nás zložité obdobie pri rekonštrukcii laboratórií a rehabilitácie za plnej prevádzky, príprave projektu na zníženie energetickej náročnosti budovy a budúci rok ukončenie implementácie veľkých vedeckých projektov. Taktiež budeme musieť pružne reagovať a efektívne sa vyrovnať s priebehom i dôsledkami vývoja cien energií ako i inflácie samotnej. Verím však, že spoločnými silami sa nám podarí pokračovať v rozvoji našej unikátnej klinickej a vedeckej organizácie,“ dodal.

MUDr. Milan Derco vedie Národný ústav reumatických chorôb od 1. 7. 2022. Predtým pracoval ako vedúci lekár v kúpeľnom ústave F. E. Scherera v Piešťanoch. Jeho medicínskou špecializáciou je ortopédia.