Novým štatutárom NÚRCH-u je od júla MUDr. Milan Derco

blog-post-image
1.7.2022

Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb  sa s účinnosťou od 1. júla 2022 mení kolektívny (trojosobový) štatutárny orgán – rada riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ na jednoosobový štatutárny orgán.

V nadväznosti na uvedené a v zmysle platnej legislatívy boli odvolaní dňom 30. júna 2022:
a) doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc. z funkcie člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa Národného ústavu reumatických chorôb,
b) Ing. Veronika Tulejová, MBA z funkcie člena štatutárneho orgánu – ekonomického riaditeľa Národného ústavu reumatických chorôb,
c) MUDr. JUDr. Daniela Kňaze Doležalová z funkcie člena štatutárneho orgánu – medicínskeho riaditeľa Národného ústavu reumatických chorôb

Do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu Národného ústavu reumatických chorôb bol ministrom zdravotníctva SR vymenovaný MUDr. Milan Derco. Vymenovaný je na dobu určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie na 6 mesiacov.

Členovia rady riaditeľov pred odchodom poďakovali zamestnancom za doterajšiu spoluprácu a novému vedeniu zaželali veľa úspechov: "Spoločnými silami sa nám podarilo ústav dostať cez turbulentné obdobie, napriek zložitým časom pandémie udržať ho v dobrej finančnej kondícii, boli sme svedkami prebiehajúcej generačnej výmeny a na národnej a medzinárodnej úrovni sa nám prostredníctvom kvalitnej zdravotnej starostlivosti a výskumu podarilo dokázať, že si ústav prívlastok „národný“ naozaj zaslúži. Želáme novému riaditeľovi veľa úspechov v ďalšom funkčnom období."

Tlačová správa MZ SR, NÚRCH