NÚRCH dostal od pacientov najvyššie hodnotenie

blog-post-image
28.3.2022

Prieskum spokojnosti s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti medzi poistencami štátnej zdravotnej poisťovne vyniesol NÚRCH-u za rok 2021 najvyššiu priečku v kategórii Špecializovane zamerané zdravotnícke zariadenia. Spokojnosť pacientov s našou nemocnicou bola hodnotená ako najlepšia.

Prieskum realizuje každoročne Všeobecná zdravotná poisťovňa. Dotazníky boli zaslané elektronickou formou vybranej vzorke poistencov VšZP, ktorí boli v roku 2021 hospitalizovaní (v trvaní minimálne jeden deň a majú platný poistný vzťah). Z prieskumu boli vylúčené detské nemocnice, psychiatrické nemocnice, stacionáre a väzenské nemocnice. Ak bol počet respondentov pre danú nemocnicu nedostatočný, nemocnica bola z prieskumu vylúčená. Získané údaje z dotazníka sú anonymné a budú použité výhradne na účely prieskumu. V roku 2021 sa do prieskumu zapojilo 6 354 respondentov. Poistenci VšZP ohodnotili šesť typov ústavných zdravotníckych zariadení známkami od 1 do 5.

Dotazník pozostával zo 14 otázok. „Zaujímalo nás, či sú naši pacienti spokojní so starostlivosťou zo strany lekárov, sestier, kvalitou stravy, ubytovania a celkovo. Zisťovanie spokojnosti pacientov je dôležitou súčasťou hodnotenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ďakujeme každému poistencovi, ktorý sa zapojil do tohto prieskumu,“ uviedla poisťovňa na svojej webovej stránke.

„Výsledok hodnotenia poistencami VšZP nás všetkých nesmierne teší a veľmi si ho ceníme. Zaväzuje nás aj naďalej poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a pomáhať všetkým našim pacientom zvládnuť ich ochorenie. Tento úspech je zhodnotením dlhoročnej práce a veľká vďaka patrí všetkým zdravotníckym i nezdravotníckym zamestnancom Národného ústavu reumatických chorôb,“ vyjadril poďakovanie zamestnancom ústavu za Radu riaditeľov Richard Imrich.

Najlepšiu spokojnosť s Národným ústavom reumatických chorôb deklarovali pacienti aj v roku 2020, medzi tromi zariadeniami sme vtedy skončili ako druhí.

Zdroj: https://www.vszp.sk/poskytovatelia/indikatory-kvality/prieskum-spokojnosti-pacientov-2021/