Projekt CEMBAM bude skúmať využitie kmeňových buniek pri regenerácii alebo náhrade tkaniva

blog-post-image
15.12.2020

V projekte s názvom CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby sa združilo osem partnerov z rôznych inštitúcií na výskum využitia kmeňových buniek pri regenerácii poškodeného tkaniva či jeho náhrady. Nadväzuje tiež na vznik pracoviska pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu. 

Unikátne centrum CEMBAM sa sústredí na pritiahnutie špičiek v tkanivovom inžinierstve a pokrokové technológie v oblasti liečby reumatoidnej artritídy. Cieľom projektu je dosiahnuť prostredníctvom multidisciplinárneho konzorcia pozostávajúceho z výskumných inštitúcií štátneho, verejného a súkromného sektora prínos v oblastiv výskumu kmeňových buniek so zameraním na výskum a vývoj arteficiálnych tkanív pomocou 3D biotlače, ktoré budú aplikované in vivo a umožnia aktívnu regeneráciu poškodeného tkaniva. V rámci konzorcia je zostavený tím žiadateľa a siedmich partnerov. Nezávislý výskum a vývoj realizujú štyria partneri, priemyselný výskum dvaja partneri a experimentálny vývoj traja. Výstupy míľnikov aktivít sa medzi sebou prelínajú a aktivity sa vzájomne dopĺňajú. Vedecké tímy budú skúmať rast kmeňových buniek na 3D bio konštruktoch, takzvaných skafoldoch, ich vývoj a vlastnosti, ako aj možnosti následnej spätnej implantácie pacientom. V rámci projektu pôjde najmä o predklinický výskum, skúšky a testovanie. Projekt spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja zastrešuje Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch.

Realizáciou projektu sa vytvorí špičkové pracovisko medzinárodného významu, v inštitúcií, ktorá má na to všetky predpoklady (infraštruktúra, personálne zabezpečenie, nezávislý, klinický a predklinický výskum). Umožní rovnako vytvoriť nové pracovné miesta pre mladých vedcov so snahou aktualizácie poznatkov a neustáleho napredovania v oblasti tkanivového inžinierstva, ako aj originálnosť a inovatívnosť nezávislého výskumu, biomateriálového výskumu, technológií počítačového modelovania, syntézy a povrchovej modifikácie skafoldov aj s využitím princípov glykomiky s cieľom vytvorenia tzv. „smart scaffolds¨, pre regeneratívnu medicínu a pokročilé terapie. 

Všetky prístupy a spolupráca vybraných partnerov predstavujú unikátny previazaný celok a originálne riešenie na aktuálne problémy v tkanivovom inžinierstve a regeneratívnej medicíne s využitím 3D tlače a prípravou tkanív a orgánov na mieru, resp. na ich ďalšie experimentálne a predklinické využitie. Jedná sa o skúmanie nových terapeutických prístupov najmä pohybového aparátu (degeneratívne ochorenia kĺbovej chrupky a kĺbov a možnosti jej regenerácie a nahradenia, regenerácie tvrdých kostných tkanív, resp. nahradenia kompozitnými, organickými a anorganickými materiálmi ako aj nahradenie poškodených orgánov – močovej rúry, močového mechúra, močovodu, ciev, kože a pod.). 

Finančný príspevok zabezpečí ďalšie zdroje pre modernú vedeckú infraštruktúru, rekonštrukciu priestorov pre vytvorenie výskumného centra medzinárodného významu – kmeňových buniek, aditívnej produkcie, aplikácii implantátov pre klinické použitie v tkanivovom inžinierstve a regeneratívnej medicíne s využitím 3D tlače. Projekt vytvorí príležitosti pre mladých vedcov do 35 rokov, medzi nimi aj doktorandov (12 osôb). 

Medzinárodné skúsenosti čerpá z know-how zahraničných expertov v oblasti tkanivového inžinierstva (dvaja experti). Výstupy desiatich aktivít budú prezentované na medzinárodných fórach, v 23 publikovaných článkoch, v dvoch podaných patentových prihláškach a jednej prihláške duševného vlastníctva. Po ukončení projektu sa zachovajú vytvorené pracovné miesta u žiadateľa aj partnerov (3,31 FTE). Jeden z  partnerov nadviazal spoluprácu so slovenským zahraničným vedcom, ktorého zapojí do projektu. Popri výsledkoch výskumu a vývoja, plánuje projekt jeden spin-off, ktorý funkčne prepojí výskum na akademickej pôde s hospodárskym prostredím, ako priestor pre mladých a začínajúcich podnikateľov s možnosťou uplatnenia sa na trhu v oblasti biomedicínskych inovácií.


Projekt „CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Kód ITMS2014+: 313011V358
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra                                                                          
Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií. Cieľom projektu je dosiahnuť prostredníctvom multidisciplinárneho konzorcia pozostávajúceho z výskumných inštitúcií štátneho, verejného a súkromného sektora prínos v oblasti výskumu kmeňových buniek, so zameraním na výskum a vývoj arteficiálnych tkanív prostredníctvom 3D biotlače, ktoré umožnia aktívnu regeneráciu poškodeného tkaniva v rámci liečby reumatoidnej artritídy.
Názov a sídlo prijímateľa: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany.
Partneri: Biomedical Engineering, s.r.o., Košice; DB Biotech, a.s., Košice; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; MEDICAL VISION, občianske združenie, Bratislava; PANARA, s.r.o., Nitra; REGENMED spol. s r. o., Bratislava; Technická univerzita v Košiciach. 
Trvanie projektu: 01/2020 -06/2023
Nenávratný finančný príspevok: 9 071 645,91 EUR
Miesta realizácie projektu: Piešťany, Nitra, Košice, Bratislava

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk