Tissue Engineering of the Urethra: From Bench to Bedside

blog-post-image
8.3.2022

Ďalšou publikáciou z pera našich vedcov z projektu CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby, v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, je článok s názvom „Tkanivové inžinierstvo močovej rúry: Z laboratória do klinickej praxe“. Uverejnený bol v decembri minulého roku v karentovanom časopise Biomedicine. Autori v ňom spracovali prehľad vedeckej literatúry na tému rekonštrukcie uretry. Zároveň skúmali súčasný stav a možnosti využitia biomedicínskych technológií. Podľa ich záverov predstavuje tkanivové inžinierstvo veľmi sľubný prístup, avšak kým dôjde k jeho plnému nasadeniu v klinickej praxi bude potrebné doriešiť množstvo problémov – od lepšieho dizajnu štúdií cez nastavenie nákladov, až k schvaľovacieho procesu. Prinášame abstrakt v anglickej i slovenskej verzii.

Authors/Autori: Dušan Pastorek 1, Martina Čulenová 2,3, Mária Csobonyeiová 4, Veronika Škuciová 5, Luboš Danisovič 2,3 a Stanislav Žiaran 3,6.

Abstract:

Tissue engineering (TE) is a promising approach for repair/substitution of damaged tissues and organs. Urethral strictures are common and serious health conditions that impair quality of life and may lead to serious organ damage. The search for ideal materials for urethral repair has led to interest of scientists and surgeons in urethral TE. Over the last decades, a significant amount of preclinical studies and considerable progress have been observed. In contrast, urethral TE has made slow progress in clinical practice so far. To address this, we conducted a systematic review of the literature on clinical applications of TE constructs for urethral repair in the last three decades. In summary, the TE approach is promising and effective, but many issues remain that need to be addressed for broader adoption of TE in urethral repair. Better design of trials, better cooperation of research groups and centralization could lead to reduction of costs and slowly proceed to commercialization and routine use of TE products for urethral reconstruction.

Abstrakt:

Tkanivové inžinierstvo predstavuje sľubný prístup na obnovu poškodených tkanív a orgánov. Striktúry močovej rúry (uretry) patria k bežným, zároveň k závažným zdravotným stavom, ktoré zhoršujú kvalitu života a môžu viesť k vážnemu poškodeniu orgánov. Hľadanie ideálnych materiálov vhodných na opravu poškodenej močovej rúry prispelo k zvýšenému záujmu vedcov a chirurgov venovať sa problematike tkanivového inžinierstva uretry. Svedčia o tom aj početné laboratórne experimenty a predklinické štúdie, ktoré boli vykonané v poslednom desaťročí. Avšak v klinickej praxi zaznamenáva tkanivové inžinierstvo močovej rúry len minimálny pokrok. Na tento fakt poukazuje aj predkladaný systematický prehľad literatúry o klinických aplikáciách tkanivových konštruktov na reparáciu poškodenej uretry v priebehu posledných troch desaťročí. Stručne povedané, prístup tkanivového inžinierstva je sľubný a účinný, ale zostáva veľa problémov, ktoré je potrebné vyriešiť, aby sa tento prístup reparácie močovej rúry preniesol aj do klinickej praxe. Lepší dizajn štúdií, lepšia spolupráca výskumných skupín a centralizácia by mohli viesť k zníženiu nákladov a pomaly prispieť ku komercializácii a rutinnému používaniu produktov tkanivového inžinierstva na rekonštrukciu uretry.

Celý článok je zverejnený na: https://doi.org/10.3390/biomedicines9121917

Preklad: MUDr. Martina Čulenová, PhD.