V piešťanskom NÚRCH-u vzniká unikátne centrum pre výskum pokročilých terapií

blog-post-image
14.12.2020

Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch spolu s tromi partnermi v tomto roku uspel so žiadosťou o spolufinancovanie z fondov EÚ projektu s názvom Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT – ZOPA). Cieľom je zvýšenie výskumnej činnosti NÚRCH-u a dobudovanie infraštruktúry pre špičkové vedecko-výskumné pracovisko na medzinárodnej úrovni. Do projektu je zapojený ako žiadateľ Národný ústav reumatických chorôb, partneri z vedecko-vzdelávacích inštitúcií Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Technická univerzita v Košiciach a podnikateľský subjekt v oblasti výskumu a vývoja a lekárskych vied REGENMED spol. s r.o. 

Projekt je realizovaný v Piešťanoch, kde bude dobudované excelentné pracovisko CPT - ZOPA, v Košiciach a Bratislave. Aktivity projektu sú orientované na nezávislý výskum a vývoj a experimentálny vývoj v oblasti výskumu a liečbu chronických chorôb muskuloskeletálneho aparátu s potenciálnou aplikáciou v klinickej praxi.
 

Cieľ projektu: zvýšenie výskumnej činnosti v Národnom ústave reumatických chorôb a dobudovanie výskumnej infraštruktúry, ktorá dá vznik špičkovému pracovisku pre pokročilé terapie na medzinárodnej úrovni.
 

Plánované výsledky projektu:

- podpora a registrácia práv duševného vlastníctva (1 patentová prihláška, 1 prihláška úžitkového vzoru na medzinárodnej úrovni) 

- vznik nových pracovných miest pre výskumných pracovníkov v podporených subjektoch 

- zapojenie troch výskumných inštitúcií a jedného podnikateľského subjektu- počet plánovaných publikácií - 6. 

Hlavný potenciálny prínos do klinickej praxe je využitie inovatívnej pokročilej terapie, najmä bunkovej terapie a postupov  regeneratívnej medicíny pre výskum a liečbu chronických chorôb muskuloskeletálneho aparátu.  Výstupom do praxe budú aj nové syntetické kultivačné médiá s presne definovaným obsahom špecifických rastových faktorov, ktoré budú použiteľné nielen v rámci riešenia projektu, ale majú aj komerčný potenciál.

V súčasnosti je zavedenie metód regeneratívnej medicíny do klinickej praxe brzdené viacerými metodickými faktormi. Ambíciou projektu je navrhnúť také protokoly a postupy, ktoré by boli nielen klinicky účinné a bezpečné u pacientov s autoimunitnými ochoreniami, ale aj efektívne z nákladového hľadiska v porovnaní s inými postupmi. Okrem toho sa získajú informácie o možnostiach fyzioterapeutickej intervencie, vrátane analýzy ich nákladovosti v porovnaní s farmakologickou liečbou. Tieto informácie budú dôležité pre strategické rozhodovanie na úrovni Národného ústavu reumatických chorôb ústavu ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a pre inováciu štandardných terapeutických postupov.

Finančný príspevok okrem vedeckej a fyziatricko-rehabilitačnej infraštruktúry umožní tiež rekonštrukciu a sfunkčnenie laboratórií v Národnom ústave reumatických chorôb a poskytne dodatočné zdroje na mzdy zapojených vedeckých a ďalších pracovníkov či nákup spotrebného materiálu.
 

Projekt  „Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Kód ITMS2014+: 313011W410
Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií 
Konkrétny cieľ: 9.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií
Názov a sídlo prijímateľa: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany 
Stručný opis projektu: projekt je zameraný na zvýšenie výskumnej činnosti v Národnom ústave reumatických chorôb a dobudovanie výskumnej infraštruktúry, ktorá dá vznik špičkovému pracovisku pre pokročilé terapie na medzinárodnej úrovni. 
Nenávratný finančný príspevok: 5 788 811,28 EUR 
Miesto realizácie projektu: Piešťany, Košice, Bratislava.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“