Vedecké projekty NÚRCH-u priniesli sľubné výsledky i modernizáciu výskumnej infraštruktúry

blog-post-image
24.7.2023

Dva z vedecko-výskumných projektov Národného ústavu reumatických chorôb: Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT ZOPA) a CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby (CEMBAM)  boli oficiálne ukončené v júni tohto roku. Vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vykonali výskumné tímy zúčastnených partnerov množstvo inovatívnych experimentov so zaujímavými výsledkami, ktoré boli publikované vo viac ako stovke článkoch v medzinárodných odborných časopisoch. Benefitom pre NÚRCH je i modernizácia výskumnej infraštruktúry, kde boli vybudované priestory, spĺňajúce najprísnejšie podmienky predklinického výskumu. Nové priestory poskytnú možnosť pokračovať v experimentoch a nadviazať tak na tradíciu reumatologického ústavu ako vedeckovýskumného pracoviska.

V rámci projektu CPT ZOPA sa zrekonštruovala a zmodernizovala časť laboratórií na III. poschodí, ktoré boli vybavené kvalitnou vzduchotechnikou, zabezpečujúcu i vysokú triedu čistoty. Pribudli skoro tri desiatky prístrojov a zariadení. Medzi unikátne zariadenia patrí okrem iného vysokoškálový bunkový separátor Sepax, ktorý dovoľuje izolovať lymfocyty z iného zdroja ako napr. koncentrát polymorfonukleárnych buniek tzv. buffy coat, vznikajúci ako rezíduum pri príprave erytrocytovej masy pre krvné transfúzie v približne desaťnásobne väčšom množstve ako doposiaľ. „To umožňuje izoláciu regulačných T lymfocytov vo vyššom množstve  na ďalšiu experimentálnu prácu s minimálnou expanziou,“ uviedol jeden z odborných garantov NÚRCH-u doc. MUDr. Richard Imrich, PhD. „V rámci výskumu projektu CPT-ZOPA sme vyvinuli a otestovali niekoľko protokolov na izoláciu a expanziu regulačných T lymfocytov s cieľom pripraviť také množstvo buniek, ktoré by umožňovali vykonať zložitejšie experimenty,“ predstavil jeden z výsledkov výskumu docent Imrich. Ďalšie tímy, ktoré sa podieľali na výskume somatických kmeňových buniek, vykonávali napríklad rozsiahle biologické testovanie, komparatívne analýzy a charakterizácie buniek, vrátane exozomov s dôrazom na možné terapeutické využitie, ako aj testovanie regeneratívneho účinku kmeňových buniek. Cieľom bolo najmä dosiahnutie optimalizácie a maximalizácie imunomodulačného a regeneračného efektu kmeňových buniek a organoidov pre predklinické použitie.