Výberové konanie na obsadenie funkcie Ekonomický námestník

blog-post-image
15.3.2023

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

vyhlasuje

podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

Ekonomický námestník

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 •  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania
 •  prax 5 rokov v oblasti ekonomiky, rozpočtovníctva, financií  (po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa),,
 •  vítaná je prax a skúsenosti v oblasti vedenia ekonomickej agendy v zdravotníckom zariadení, prípadne v príspevkovej organizácii.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 • mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  
 • byť bezúhonný,
 • spĺňať kvalifikačné predpoklady na pracovnú pozíciu,
 • mať zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
 • ovládať legislatívu v oblasti ekonomiky a financií,
 • byť samostatný, flexibilný, schopný hľadať riešenia, schopný efektívne zvládať záťažové situácie, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme.

 

 Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického alebo e-mailového kontaktu),
 • motivačný list,
 • úradne osvedčená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
 • potvrdenie (potvrdenia) o výkone praxe 5 rokov v oblasti ekonomiky, rozpočtovníctva, financií,
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • kontaktné údaje v rozsahu: adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa,
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Základná zložka mzdy: 2 534,00 €

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na adresu:

 

Národný ústav reumatických chorôb

Sekretariát

Nábrežie Ivana Krasku 4782/4

921 12 Piešťany.


Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK ekonomický námestník“

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o  zaradenie do výberového konania je  31.03.2023.
Pri doručovaní žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke. Pri osobnom doručovaní žiadosti o zaradenie do výberového konania je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Národného ústavu reumatických chorôb, Piešťany.

 

 

V Piešťanoch, dňa 15.03.2023                                                   Národný ústav reumatických chorôb  

                                                                                                                   personálne oddelenie