Výberové konanie na obsadenie funkcie Medicínsky námestník

blog-post-image
8.6.2023

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

vyhlasuje

podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

 

Medicínsky námestník

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až c) nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov,
 • odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. alebo najmenej pätnásťročnú odbornú zdravotnícku prax (ďalej len „odborná prax“).

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 • mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • byť bezúhonný,
 • spĺňať kvalifikačné predpoklady na pracovnú pozíciu,
 • mať zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
 • byť registrovaný v SLK (Slovenská lekárska komora),
 • byť samostatný, flexibilný, schopný hľadať riešenia, schopný pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • úradne osvedčená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • doklady o odbornej spôsobilosti na riadenie a organizáciu zdravotníctva
 • potvrdenie (potvrdenia) o výkone odbornej zdravotníckej praxe
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • kontaktné údaje v rozsahu: adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa,
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Základná zložka mzdy: od 3027,50 EUR mesačne v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Informácie o pracovnom mieste:

Zodpovedá za riadenie, rozvoj a stratégiu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Dohliada na realizáciu stratégie, postupov s cieľom zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť a efektivitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Riadi, koordinuje a organizuje činnosti jednotlivých pracovísk zdravotnej starostlivosti.

 

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na adresu: Národný ústav reumatických chorôb, sekretariát, Nábrežie Ivana Krasku 4782/4, 921 12 Piešťany. Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK medicínsky námestník“.

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do výberového konania je:  26.06.2023
Pri doručovaní žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke. Pri osobnom doručovaní žiadosti o zaradenie do výberového konania je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Národného ústavu reumatických chorôb, Piešťany.

 

 

V Piešťanoch dňa 08.06.2023                                                       MUDr. Milan Derco

                                                                                                        štatutárny orgán – riaditeľ