Výberové konanie na obsadenie funkcie Námestník pre ošetrovateľstvo

blog-post-image
15.3.2023

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

Vyhlasuje

Podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

Námestník pre ošetrovateľstvo

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. A) nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov,
 • odborná prax 10 rokov (po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo),

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 • mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • byť bezúhonný,
 • spĺňať kvalifikačné predpoklady na pracovnú pozíciu,
 • mať zdravnotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
 • byť registrovaný v SKSaPA (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek)
 • byť samostatný, flexibilný, schopný hľadať riešenia, schopný efektívne zvládať záťažové situácie, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • úradne osvedčená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
 • potvrdenie (potvrdenie) o výkone praxe 10 rokov v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • kontaktné údaje v rozsahu: adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa,
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Základná zložka mzdy: minimálne 1513,75 €  v závislosti od rokov praxe v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na adresu:

Národný ústav reumatických chorôb, Sekretariát, Nábrežie Ivana Krasku 4782/4,921 12 Piešťany.
 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK námestník pre ošetrovateľstvo“

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do výberového konania je: 31.03.2023.

Pri doručovaní žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke. Pri osobnom doručovaní žiadosti o zaradenie do výberového konania je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Národného ústavu reumatických chorôb, Piešťany.

 

 

V Piešťanoch, dňa: 15.03.2023                                                   Národný ústav reumatických chorôb  

                                                                                                                      personálne oddelenie