Významní zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM

blog-post-image
17.2.2021

Výskumný projekt CEMBAM z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, spolufinancovaný Európskou úniou sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií. Cieľom konzorcia pre multidisciplinárny projekt je významne prispieť k výskumu kmeňových buniek a k vývoju umelých tkanív pomocou metód 3D biotlače. Konzorcium CEMBAM pozostáva z ôsmich partnerov s odbornými znalosťami v oblasti biomedicínskeho výskumu a biochémie. Prostredníctvom Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch sa do projektu ako poradcovia a experti zapoja aj dvaja renomovaní talianski vedci. V rozhovore Giorgio Fassina a Federica Chiellini objasnili, čo ich viedlo k spolupráci na slovenskom projekte, kde vidia najväčší inovatívny potenciál projektov pre biomedicínsky výskum a prínosy pre klinickú prax.

 

 

Čo Vás motivovalo zapojiť sa do spolupráce so slovenskými vedcami?
F. Chiellini: Počas svojej akademickej kariéry som sa podieľala na plodnej spolupráci so slovenskými vedcami z akademickej obce aj  výskumného centra, a to aj v rámci implementácie projektov financovaných z prostriedkov EÚ. Tieto spolupráce umožnili dosiahnuť významné výsledky, ktoré sa často finalizovali v spoločných výskumných prácach publikovaných v medzinárodných recenzovaných časopisoch. Možnosť získať vedomosti o spoločných výskumných témach a zariadeniach je spúšťačom synergického prístupu k spoločným výskumným činnostiam, ktorý sa potom prejaví pri príprave inovatívnych výskumných návrhov.
G. Fassina: Od roku 1997 som bol zapojený do mnohých projektov spolupráce so slovenskými vedcami z dôvodu spoločných oblastí vedeckého záujmu, čo vytvorilo synergiu a a ponúklo možnosti pri nadväzovaní medzinárodných spoluprác a proaktívnych osobných interakcií. Medzi hlavné oblasti spolupráce patrili:
1) Aplikácia kombinatorickej chémie a kombinatorických technológií pre návrh liečiva alebo ligandu. Hlavným výstupom spolupráce bolo niekoľko článkov a recenzií publikovaných v odborných časopisoch, dve knihy a školiaca príručka, použitá v niekoľkých kurzoch po celom svete pre nováčikov v odbore.
2) Vývoj vysoko výkonných testov inhibítorov neuraminidázy v spolupráci s akademickými skupinami z Thajska, výskum čiastočne financovaný talianskym ministerstvom zahraničných vecí.
3) Vývoj optoelektronických biočipov na detekciu a kvantifikáciu rakovinových biomarkerov v rámci talianskeho národného projektu FIRB, vrátane odbornej prípravy mladých doktorandov zo Slovenska.
4) Vývoj nových algoritmov na diagnostiku nealkoholickej steatohepatitídy (NASH) u rizikových pacientov.
Hlavným výstupom spolupráce bolo vytvorenie diagnostického protokolu pre liečbu personalizovanej medicíny NASH, ktorá teraz vstupuje do klinickej praxe. 

V čom vidíte najväčší prínos vzniku medzinárodného konzorcia CEMBAM?
F. Chiellini: Založenie medzinárodného konzorcia v rámci projektu CEMBAM,  aktívne pôsobiaceho v oblasti lekárskeho bioaditívneho výskumu a výroby, bezpochyby predstavuje silný impulz smerom k rozvoju kľúčových prepojení medzi slovenskými vedcami a výskumnými pracoviskami s medzinárodne uznávanými zahraničnými výskumníkmi, zdieľajúcimi spoločný názor na priority, ktoré je potrebné riešiť pri využívaní pokrokových liečebných postupov založených na tvorbe biomedicínskych produktov na priemyselnej a klinickej úrovni. Z tohto hľadiska medzinárodné konzorcium reprezentuje ideálny nástroj na harmonizáciu protokolov, štandardov a technológií zameraných na dizajn a vývoj pokrokových biomedicínskych produktov. 
G. Fassina: CEMBAM má potenciál významne prispieť k rozvoju inovatívnych prístupov v oblasti regeneratívnej medicíny s významnými predklinickými aplikáciami. Medzinárodné konzorcium sa zameriava na aktuálne témy týkajúce sa doposiaľ nenaplnených potrieb medicíny s možnosťou prilákať záujem vedeckej  komunity a investorov na medzinárodnej úrovni s ďalším vývojom. Existuje mnoho rôznych možností, ako zhodnotiť výsledky tohto projektu, vrátane prihlásenia patentov na vývoj procesov alebo produktov, ktoré plne podporujú projekt CEMBAM.

Môžete stručne popísať Vaše aktivity v rámci projektu?
F. Chiellini: Mojou úlohou v projekte je participácia ako poradný člen rady pre vedu a inovácie projektu, ďalej ako konzultant pri hodnotení strategického smerovania projektu a pri monitorovaní pokroku výskumných aktivít, ktoré sa budú realizovať prostredníctvom účasti na pracovných stretnutiach projektu. Okrem toho by som mala byť zapojená do podpory prípravy spoločných následných projektov medzi univerzitou v Pise alebo talianskym medzirezortným konzorciom pre materiálové vedy a technológie (INSTM) s CEMBAM a príbuznými partnermi.
G. Fassina: Budem taktiež poradným členom rady pre vedu a inovácie a budem sa osobne alebo na diaľku zúčastňovať pracovných stretnutí. Hlavné činnosti budú zamerané na:
1) účasť na procese definovania plánu aktivít
2) výber prostriedkov na overenie míľnikov
3) monitorovanie pokroku výskumu
4) hodnotenie výsledkov projektu
5) podpora / implementácia procesu zhodnotenia výsledkov projektu vrátane patentovania
6) poradenstvo, ako získať finančné zdroje na udržateľnosť projektu a jeho ďalšieho rozvoja prostredníctvom grantových agentúr či finančných investorov
7) pomoc pri nadviazaní vedeckej spolupráce so zahraničnými výskumnými centrami
8) zvyšovanie povedomia o aktivitách CEMBAM na medzinárodnej úrovni 

Vzhľadom na Vaše skúsenosti ako by ste zhodnotili využitie záverov výskumu v praxi? 
F. Chiellini: Hodnotenie využitia hlavných výsledkov výskumu projektu bude analyzované na základe dosiahnutia míľnikov projektu a parciálnych cieľov a ako budú tieto výstupy prevedené do výsledkov projektu zacielených na širšie, resp. dlhodobejšie dopady a vplyvy, vyvolané výsledkami projektu. Obrovský záujem o aditívnu výrobu (AV) v rámci biomedicínskej komunity je dôsledkom množstva možností, ktoré sa ponúkajú v oblasti prístupu k spracovaniu, výberu materiálov a prispôsobenia výsledných produktov. Najmä absolútna kontrola štrukturálnych a kompozičných vlastností v makro a mikro/nano rozmeroch, ktorá je výsledkom veľkých možností v oblasti využitia a vysokej reprodukovateľnosti, robí z AV technológiu voľby pre výrobu biomedicínskych výrobkov na mieru, okrem iného exoprotéz, chirurgických implantátov, tkanivových modelov in vitro a personalizovanej farmakologickej liečby. Prebiehajúce európske programy financovania na podporu priemyslu a verejných inštitúcií pracujúcich na integrácii AV v rôznych odvetviach vrátane automobilového, leteckého a kozmického priemyslu a zdravotníctva ďalej rozvíjajú výskum týchto technológií, materiálov a priemyselných procesov. V súčasnej fáze v Taliansku sú procesy AV stále pomalé v porovnaní s procesmi založenými na veľkovýrobných technológiách. Aj keď je toto obmedzenie v medicínskych aplikáciách je vyvážené flexibilitou AV, perspektíva rozšírenia a optimalizácie jej aplikačného spektra podporuje výskum zameraný na zvýšenie efektívnosti výroby s dobrým kompromisom medzi priestorovým rozlíšením a časom výroby. Ďalšie hlavné náročné aspekty nového vývoja súvisia s biokompatibilitou a mechanickými vlastnosťami výsledného výrobku vo vzťahu ku konkrétnej použitej technike AV, kontrolovanému zloženiu  z viacerých materiálov a ďalším zvláštnym požiadavkám danej biomedicínskej aplikácie. Okrem toho je potrebné vyriešiť dôležité etické problémy a regulačné problémy predtým, ako sa prístupy bioprintingu zahrnujúce manipuláciu s bunkami môžu presunúť z in vitro na medicínske aplikácie.
G. Fassina: Hodnotenie výsledkov výskumu bude založené na preskúmaní piatich rôznych aspektov:
1) inovatívnosť a biomedicínske využitie záverov
2) možnosť chrániť výsledky prihlásenými patentmi
3) analýza „Freedom to operate (FTO)“ 
4) výstupy projektu z hľadiska potenciálnej veľkosti trhu
5) stratégia uplatnenia výsledkov projektu na trhu Inovatívnosť a možnosť vyplniť medzeru na trhu v potrebách medicíny budú prvým krokom k hodnoteniu dopadu výsledkov výskumu. 
Najlepšie využitie výsledkov výskumu bude musieť najskôr určiť, či bude projekt generovať patenty a či budú mať patenty medzinárodné pokrytie. Následná analýza FTO (patentová) určí existujúce patenty, know-how, obchodné tajomstvá alebo iné prekážky, ak existujú, ktoré by mohli zabrániť úplnému využitiu patentu. To by znížilo priestor pôsobenia patentov a podstatne zníži hodnotu výsledkov výskumu v praxi. Súbežne bude prebiehať podrobná analýza potenciálnej veľkosti trhu výrobkov, ktoré vzídu z projektu, aby sa úplne porozumelo ich ekonomickému potenciálu a najlepšej stratégii zhodnotenia. Úroveň konkurencie sa bude hodnotiť marketingovým plánom na medzinárodnej úrovni a hrozby/príležitosti navrhnúť produkty na licenciu iným partnerom alebo ich priamo umiestniť na trh. Analýza schopnosti nadviazať kontakty, vzťahy a prezentácie na podporu zistení u iných spoločností konsolidovaných v konkrétnej oblasti výskumu alebo u potenciálnych investorov na vytváranie start-upov pre ďalší rozvoj komercializačných aktivít definuje optimálnu stratégiu na získanie prístupu na trh.
 

Foto: https://people.unipi.it/federica_chiellini/

Doc. Federica Chiellini získala doktorát z priemyselnej chémie, PhD (2001) z biomateriálov na univerzite v Trente. V súčasnosti pracuje na Katedre chémie a priemyselnej chémie Univerzity v Pise (Taliansko). Je členkou EXPERTISSUES EEIG - Európskeho inštitútu excelentnosti pre tkanivové inžinierstvo a regeneračnú medicínu a ENMAT - Európskej siete výskumných centier materiálov. Ako autorka alebo spoluautorka publikovala viac ako 180 článkov v odborných časopisoch, desať kapitol v knihách, získala deväť prihlášok patentov a na konte má viac ako 50 prezentácií na národných a medzinárodných konferenciách.
 

Foto: archív G. Fassinu
 

Dr. Giorgio Fassina je riaditeľom spoločnosti Xeptagen v talianskych Benátkach, ktorá sa zaoberá výskumom a vývojom aplikácie nanobiotechnológií v molekulárnej onkológii. Viedol výskumné projekty v oblasti biofarmaceutík v rôznych terapeutických oblastiach vrátane rakoviny, autoimunitných a vírusových chorôb, bol mimoriadnym profesorom molekulárnej biológie na Bolonskej univerzite (1995 - 1998) a získal národnú habilitáciu ako profesor biochémie a klinickej biochémie. Od roku 1997 pôsobí ako medzinárodný konzultant v spoločnosti UNIDO(Priemyselný rozvoj OSN). Pracuje ako expert pre Európsku komisiu, Poľské národné stredisko pre výskum a vývoj, Chorvátsku vedeckú nadáciu, Dánsky inovačný fond, Francúzsku výskumnú agentúru a mnoho ďalších. Dr. Fassina publikoval vyše dvesto autorských článkov vo vedeckých časopisoch, je editorom troch kníh zameraných na kombinatorické technológie a hlavným autorom viac ako 25 medzinárodných patentov.

Projekt „CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zameriava sa na výskum a vývoj voblasti pokročilých medicínskych terapií. 
Cieľom projektu je dosiahnuť prostredníctvom multidisciplinárneho konzorcia pozostávajúceho z výskumných inštitúcií štátneho, verejného a súkromného sektora prínos v oblasti výskumu kmeňových buniek, so zameraním na výskum a vývoj arteficiálnych tkanív prostredníctvom 3D biotlače, ktoré umožnia aktívnu regeneráciu poškodeného tkaniva v rámci liečby reumatoidnej artritídy.
Názov a sídlo prijímateľa: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany.
Partneri: Biomedical Engineering, s.r.o., Košice; DB Biotech, a.s., Košice; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; MEDICAL VISION, občianske združenie, Bratislava; PANARA, s.r.o., Nitra; REGENMED spol. s r.o., Bratislava; Technická univerzita v Košiciach. 
Trvanie projektu: 01/2020 -06/2023
Nenávratný finančný príspevok: 9 071 645,91 EUR
Miesta realizácie projektu: Piešťany, Nitra, Košice, Bratislava
"Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Zverejnenie v médiách:
PNky, 16. 02. 2021
Zahraniční experti ocenili výskumný projekt Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany - PNky.sk
Web TASR: Teraz, 19. 02. 2021 (upravené)
https://www.teraz.sk/trnavsky-kraj/piestany-projekt-cembam-sa-venuje-ot/529359-clanok.html
Zpiešťan, 19. 02. 2021 (upravené)
V piešťanskom NÚRCH-u skúmajú možnosti 3D biotlače | Z Piešťan (zpiestan.sk)
https://dnes.plus/spravy/miestne-spravy/trnavsky-kraj/piestany-projekt-cembam-sa-venuje-otazke-pokrocilych-medicinskych-terapii/
 

Linky na webové stránky partnerov:
https://www.dbbiotech.com/O-nas/Projekty/CEMBAM---Informacie-o-projekte.html
Zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM v piešťanskom NÚRCH-u (tuke.sk)
http://www.medicalvision.sk/2021/02/28/zahranicni-experti-ocenili-inovativnost-vyskumneho-projektu-cembam-v-piestanskom-nurch-u/