Zákaz vychádzok súvisí so stanoviskom poisťovní

blog-post-image
13.5.2022

Vzhľadom na skutočnosť, že sa pacienti dopytujú na možnosť povolenia vychádzok a vznikajú zároveň rôzne dezinterpretácie v súčasnosti platného zákazu pohybu pacientov mimo areálu Národného ústavu reumatických chorôb, prinášame vyjadrenie vedenia ústavu:

Pacienti, prichádzajúci na hospitalizáciu majú nariadený 10 až 14-dňový liečebný režim, pozostávajúci z ambulantných vyšetrení a rehabilitačných cvičení na základe odporúčania reumatológa. Súčasťou režimu sú  aj krátke terapeutické vychádzky do ústavného parku podľa aktuálneho stavu pacienta. Za celý liečebný proces je zodpovedný ošetrujúci lekár a nemocnica. Dodržiavanie liečebného režimu kontrolujú jednotlivé zdravotné poisťovne.

Stanovisko poisťovní je v tomto prípade striktné - zakazujú pohyb pacienta mimo zdravotnícke zariadenie, v ktorom je hospitalizovaný. Akékoľvek vychádzky a opúšťanie areálu nemocničného zariadenia sa klasifikujú ako porušenie liečebného poriadku, čo má za následok zamietnutie platby za hospitalizáciu zo strany poisťovne. Pacient, ktorý by takto porušil nemocničný poriadok je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady v súvislosti s jeho hospitalizáciou.

Ďakujeme za pochopenie.