Predstavujeme materiál do kroniky mesta Piešťany za rok 2021

blog-post-image
15.7.2022

Na požiadanie mestského kronikára Ing. Alexandra Murína sme spracovali materiál o udalostiach v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch v roku 2021. Dočítate sa v ňom okrem iného, že v minulom roku ústav hospodáril s kladným výsledkom, vedci a lekári pokračovali vo výskumnej i publikačnej činnosti a zamestnanci pomáhali zvládnuť pandémiu.

 

Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH)

Právna forma: príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR

Adresa:  Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany, IČO: 00165271

 

Činnosť

Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH) je špecializované zariadenie na ústavnú liečbu všetkých závažných foriem reumatických chorôb vrátane ich dlhodobého sledovania. Ďalej poskytuje ambulantnú starostlivosť o reumatických pacientov z celého Slovenska. Vykonáva tiež konziliárnu činnosť pre špecializované pracoviská a všetkých spádových reumatológov Slovenska. Ďalšie aktivity: výskum v reumatológii v rámci projektov štátnych ako aj na medzinárodnej úrovni (príprava projektov garantovaných EÚ), vypracovávanie a zavádzanie nových terapeutických postupov do praxe, postgraduálna výučba reumatológie (SZU), pregraduálna výučba reumatológie na vysokých školách, výchova vedeckých pracovníkov.

 

Vedenie ústavu v roku 2021

Rada riaditeľov v zložení: Doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc. - generálny riaditeľ (od 01.07.2017), Ing. Veronika Tulejová (rod. Judičáková), MBA - ekonomický riaditeľ (od 01. 12. 2017) , MUDr. JUDr. Daniela Kňaze Doležalová, MPH - medicínsky riaditeľ (od 01. 12. 2017). Rada riaditeľov pôsobila do 30. 06. 2022, od 01. 07. 2022 ústav vedie riaditeľ MUDr. Milan Derco.

Zamestnanci: K 31. 12. 2021 ústav spolu zamestnával 215 zamestnancov, z toho 30 lekárov, 49 sestier, 44 ako ostatný zdravotnícky personál a 23 iných odborníkov v zdravotníctve. Nezdravotníckych zamestnancov bolo 69.Liečba:

 

Liečba

V súlade s povolením MZ SR vydaným na prevádzkovanie zdravotnej starostlivosti sa v Národnom ústave reumatických chorôb (NÚRCH) Piešťany poskytujú pacientom v Slovenskej republike zdravotné služby  v rámci  hospitalizácií a ambulantných vyšetrení, vrátane dispenzarizácie v centre biologickej liečby a na  pracovisku klinických štúdií. Celkový lôžkový fond reumatologického oddelenia ústavu predstavuje  110 postelí. Pacienti sú hospitalizovaní na základe  odporúčania reumatológov, ortopédov, alebo odborných lekárov z iných nemocníc/kliník v SR ako aj  reumatológov z ambulancií NÚRCH-u. Súčasťou úseku zdravotnej starostlivosti sú aj  spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ):  oddelenie fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR), RDG, oddelenie funkčnej diagnostiky, oddelenie klinických laboratórií (OKL), ďalej centrum osteoporózy a metabolických chorôb kostí (osteocentrum), pracovisko reumochirurgie, pracovisko biomedicínskeho výskumu a centrum biologickej liečby. NÚRCH prevádzkuje od roku 2018 aj nemocničnú lekáreň s výdajom pre verejnosť.

V roku 2021 bolo hospitalizovaných 2 177 pacientov, pričom ich počet oproti r. 2020 (2 301 pacientov) klesol o 124 osôb, čo predstavuje pokles o 5,39 %. Priemerná dĺžka hospitalizácie sa skrátila o 0,13 dňa oproti predošlému roku. Využitie lôžkového fondu bolo 55,05 % (bez sprievodu 56,35 %) – t.j. zníženie o 7,95 % oproti roku 2020. Zdôvodnenie: v prvom štvrťroku 2021 sa z dôvodu výrazne zhoršenej pandemickej situácie s koronavírusom uzatvorili tri lôžkové reumatologické oddelenia. V rámci reprofilizácie lôžok sa vytvorilo jedno covidové oddelenie na IV. poschodí, kde sa presunula časť zdravotníckeho personálu. Po následnom zlepšení pandemickej situácie sa začali otvárať ďalšie reumatologické oddelenia, spočiatku s redukovaným počtom pacientov na izbe, neskôr medzi dvoma vlnami pandémie už s plným obsadením lôžkového fondu. Ku koncu roka 2021 sa pre opätovne zhoršenú situáciu počas tretej vlny pandémie museli znovu mierne redukovať počty pacientov na izbách, jednak z epidemiologických dôvodov, ale i z dôvodu výpadku personálu pre zdravotnú práceneschopnosť.

Na jednotlivých ambulanciách bolo v roku 2021 vykonaných 34 916 ambulantných vyšetrení, čo je o 457 úkonov viac ako v r. 2020 (34 459) – navýšenie o 1,32 % (napriek pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii sa naďalej poskytovala ambulantná zdravotná starostlivosť pre reumatických pacientov z celého Slovenska, čo sa odrazilo aj v miernom navýšení počtu ambulantných vyšetrení v porovnaní s predchádzajúcim rokom). 

V roku 2021 bolo v NURCH ambulantne liečených 1 940 pacientov biologickou liečbou, čo je nárast o 111 pacientov, t.j. o  6,06 % oproti roku 2020 (1 829). Z toho u 320 pacientov bola liečba novozavedená, alebo sa zamenil jeden biologický liek za iný.

 

Vedecko-výskumná činnosť

V priamej súvislosti s výsledkami štúdie SONIA2, ktorá ukázala, že nitizinón je účinný liek na liečbu alkaptonúrie, boli analyzované dáta z projektu 7.RP DevelopAKUre (ukončený v roku 2019) a publikované ďalšie dva súvisiace odborné články. Na základe iniciatívy pacientskej organizácie Klubu čiernych kostí s odbornou podporou NÚRCH bola na Ministerstve zdravotníctva SR iniciovaná kategorizácia lieku Orfadin v indikácii alkaptonúria a odštartoval proces schválenia maximálnej výšky úhrady tohto lieku zo zdravotného poistenia.

V roku 2021 pokračovala spolupráca kolektívu vedcov z Národného ústavu reumatických chorôb a partnerov z radov ďalších inštitúcií v troch výskumných projektoch v štádiu implementácie, ktoré sa začali realizovať v roku 2020:

  1. Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT-ZOPA), kód ITMS2014+: 313011W410

V rámci aktivity projektu CPT-ZOPA sa  pripravoval protokol izolácie regulačných T lymfocytov z periférnej krvi pacientov a dobrovoľníkov. Testovali sa jednotlivé čiastkové kroky protokolu, optimalizoval sa postup a vyhodnocovala sa efektivita jednotlivých krokov protokolu. V druhej časti sledovaného obdobia sa vykonávali testovacie izolácie regulačných T lymfocytov. Prebiehala izolácia, kultivácia a komplexná charakterizácia ľudských somatických buniek z tukového väziva, synoviálnej tekutiny, moču atď., so zameraním na morfologické a vybrané biologické vlastnosti s ohľadom na ich regeneratívny potenciál. V rámci podaktivity Efektivita využitia nových fyzioterapeutických metód u pacientov s reumatoidnou artritídou (RA) a ankylozujúcou spondylitídou (AS) bol pripravený návrh protokolu štúdie, následne prerokovaná na lokálnej etickej komisii, kde boli vznesené pripomienky.

  1. CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby (CEMBAM), kód ITMS2014+: 313011V358

Projekt CEMBAM pokračoval v rámci aktivity A1 optimalizáciou izolácie a kultivácie kmeňových buniek derivovaných z moču (UDSCs) a ich komplexnou charakterizáciou a špecifikáciou. V spolupráci s partnerom PANARA bol komplexne testovaný materiál - skafold, ktorý bol implantovaný in vivo a následne opäť testovaný .. V spolupráci s partnerom TUKE došlo k príprave bioreaktora, ktorý sa začína testovať.  Materiál bol upravený plazmovaním, pre ďalšie testovanie a experimenty. V spolupráci s partnerom CHÚ SAV prebieha chemická modifikácia skafoldov (naviazanie amínov a albumínu) s cieľom ich efektívnej  kolonizácie bunkami s perspektívou naviazania ďalších bioaktívnych molekúl. V aktivite A3 sa pokračovalo v experimentoch zameraných na decelularizácií natívnych tkanív a ich analýze.

  1. Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia (BIOFORD), kód ITMS2014+: 313011AFG5

Projekt BIOFORD zastrešuje ako prijímateľ Univerzita Komenského v Bratislave, NÚRCH je jedným zo šiestich partnerov. V sledovanom období sa priebežne vyšetrovali pacienti s alkaptonúriou a boli odoberané vzorky v súlade návrhom protokolu. Pokračovalo vyhľadávanie pacientov vhodných na zaradenie do biobanky, práca na publikáciách vrátane analýzy dát, štúdium literatúry, ktorá súvisí s obsahovou náplňou projektu a príprava návrhov odberových protokolov.

Informácie o projektoch a tlačové výstupy sú pravidelne zverejňované na webovej stránke Národného ústavu reumatických chorôb www.nurch.sk, na stránke na sociálnej sieti Facebook a v lokálnych, ako aj celoštátnych médiách.

 

Klinické štúdie

V roku 2021 prebiehalo v Národnom ústave reumatických chorôb 11 klinických skúšaní, ktorých hlavnými riešiteľmi boli Doc. MUDr. Lukáč Jozef, PhD, MUDr. Lukáčová Oľga, PhD., MUDr. Stančík Roman, PhD., MUDr. Vrtíková Eva, MUDr. Košková Elena, PhD., MUDr. Záňová Elizabeth, PhD., MUDr. Tuchyňová Alena, PhD., MUDr. Žlnay Martin, PhD.

 

Edičná a publikačná činnosť

Vedecké tímy NÚRCH-u v rámci projektu DevelopAKUre zverejnilo dve publikácie o ochorení Alkaptonúria, ktoré vyšli v karentovaných časopisoch. Ďalšie dve bol zaradené do projektu CPT-ZOPA a BIOFORD a zverejnené boli v časopise Interná medicína. Päť článkov, publikovaných v karentovaných zahraničných odborných časopisoch sa venovalo aktivitám projektu CEMBAM ohľadom výskumu kmeňových buniek. MUDr. Alena Tuchyňová, PHD. autorsky podieľala na dvoch ďalších publikáciách na tému manažmentu pacientov s reumatoidnou artrtitídou v súvislosti s inými ochoreniami. Spolu vyšlo v roku 2021 pod gesciou NÚRCH-u 11 publikácií.

 

Ďalšie významné informácie

Zamestnanci Národného ústavu reumatických chorôb sa aktívne podieľali na zvládnutí pandémie ochorenia covid-19. Pred ústavom bolo zriadené mobilné odberové miesto na antigénové testovanie, k dispozícii boli reprofilizované lôžka a ústav ponúkal aj postkovidovú starostlivosť. Pacienti boli pravidelne informovaní o prebiehajúcich opatreniach, očkovaní a novinkách v NÚRCH-u prostredníctvom zmodernizovanej webovej stránky, ako aj sociálnej siete Facebook. Zamestnanci NÚRCH-u sa zapájali i do dobrovoľných aktivít a pred Vianocami zorganizovali zbierku „Malý čin - veľká pomoc“, v rámci ktorej putovali prostredníctvom Centra pomoci človeku potravinové balíčky sociálne odkázaným rodinám. Ústav sa napriek obmedzeniam snažil zabezpečiť svojim pacientom adekvátnu zdravotnú starostlivosť, čo mu i vynieslo najvyššiu priečku v prieskume spokojnosti s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti medzi poistencami Všeobecnej zdravotnej poisťovne v kategórii Špecializovane zamerané zdravotnícke zariadenia za rok 2021.

 

Hospodárenie ústavu v roku 2021

Organizácia k 31.12.2021 hospodárila s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 323 310 €. V porovnaní s rokom 2020 išlo o mierny pokles - 11,5 %, ktorý bol spôsobený viacerými faktormi, najmä v súvislosti s pandémiou covid-19. Dôsledkom pravidelných kontrol pri spotrebe liekov, využívaniu ŠZM však ústav aj tento rok dosiahol úsporu nákladov na jedného pacienta. Napriek pretrvávajúcej pandémii a zníženým výkonom sa NÚRCH udržal v dobrej finančnej kondícii.

 

Investičná činnosť v roku 2021

V rámci investičnej činnosti prebiehali v uplynulom období najmä úpravy vnútorných priestorov. Vynovené boli šatne pre zdravotníckych zamestnancov, dokončilo sa V. poschodie, kam sa presťahovala celá administratíva a začala sa kompletná rekonštrukcia I. poschodia. Sem sa premiestnia ambulancie, kancelárie lekárov, odberová miestnosť a tri čakárne. Stavebné úpravy zahŕňajú aj zamestnaneckú jedáleň – výmena podlahy, maľovanie a nový nábytok. V rámci verejného obstarávania bol vysúťažený dodávateľ na nové nemocničné postele a stolíky. Pripravené sú i projektové dokumentácie na prestavbu laboratórií, rehabilitácie a zverinca, naplánované na nasledujúci rok. Zveľadil sa tiež ústavný park – kde bola vytvorená oddychová zóna pre pacientov, vysadené mladé stromy a kríky.