Vedci z projektu CEMBAM predstavia výsledky výskumu na konferencii Národného ústavu reumatických chorôb

blog-post-image
21.9.2022

Na konferencii k projektu CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby, ktorú organizuje Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH) v utorok 27. septembra v hoteli Park v Piešťanoch, odprezentujú zástupcovia vedeckého konzorcia dosiahnuté výsledky v projekte, ako aj súčasné trendy a najzaujímavejšie novinky z regeneračnej medicíny. Šestnásť prezentácií, zameraných najmä na vývoj arteficiálnych tkanív a ich inovatívne využitie v praxi prednesú tímy odborníkov z NÚRCH-u a partnerských inštitúcií. Aktívnu účasť prisľúbili i významní zahraniční experti profesor Giorgo Fassina (I), riaditeľ spoločnosti Xeptagen a profesor Nils Hammer (A) z univerzity Med Uni  v Grazi. Projekt CEMBAM je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Operačná infraštruktúra.

 

Medzinárodná konferencia Národného ústavu reumatických chorôb k projektu CEMBAM sa začne utorok 27. septembra o deviatej hodine v piešťanskom hoteli Park. Program jednodňového podujatia sa delí na tri tematické bloky. Po otvorení a zhodnotení stavu projektu odborným garantom NÚRCH-u doc. MUDr. Stanislavom Žiaranom, PhD., vystúpia ako prví zahraniční účastníci. Profesor Nils Hammer, ktorý vedie Oddelenie makroskopickej a klinickej anatómie na rakúskej univerzite Med Uni v Grazi, bude hovoriť o stratégiách v biomechanickom testovaní na posúdenie morfo-mechanických súvislostí.  Profesor Giorgo Fassina, riaditeľ spoločnosti Xeptagen v talianskych Benátkach sa zaoberá  výskumom a vývojom aplikácie nanobiotechnológií v molekulárnej onkológii a bude sa venovať najmä priemyselnému pohľadu na regeneratívnu medicínu. V projekte obaja pôsobia ako zahraniční experti a poradní členovia Vedeckej a inovačnej rady. „CEMBAM má potenciál významne prispieť k rozvoju inovatívnych prístupov v oblasti regeneratívnej medicíny s významnými predklinickými aplikáciami. Medzinárodné konzorcium sa zameriava na aktuálne témy týkajúce sa doposiaľ nenaplnených potrieb medicíny s možnosťou prilákať záujem vedeckej  komunity a investorov na medzinárodnej úrovni s ďalším vývojom,“ uviedol G. Fassina v rozhovore pre NÚRCH.

V prvom odbornom bloku s témou Regeneratívna medicína, tkanivové inžinierstvo – bunky predstavia závery svojho výskumu v štyroch prezentáciách najmä mladí vedci NÚRCH-u spolu s docentom Žiaranom, docentom Ľubošom Danišovičom, PhD. a profesorom Ivanom Vargom, kľúčovými vedecko-výskumnými pracovníkmi projektu, ktorí pôsobia aj na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Záverečný príspevok prednesú odborníci z partnerskej organizácie REGENMED, spol. s r. o.  Účastníci budú mať možnosť oboznámiť sa aj s inovatívnym výskumom kmeňových buniek z moču, ktorý je zatiaľ slovenským unikátom. „Doterajšie zistenia sú viac než sľubné a bunky, získané z moču vykazujú široký potenciál využitia v tkanivovom inžinierstve a regeneratívnej medicíne,“ vysvetlil Ľ. Danišovič.

Ďalší blok má názov Skafoldy, ich modifikácie a počítačové modelovanie pre regeneratívnu medicínu, tkanivové inžinierstvo a 3D tlač. Skafoldy ako oporné konštrukcie pre kmeňové bunky – najmä ich materiál, štruktúra či vlastnosti predstavujú výzvy, ktorými sa v siedmich príspevkoch zaoberajú vedecko-výskumní tímy NÚRCH-u a partnerov projektu MEDICAL VISION, PANARA, a. s., Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. a Technickej univerzity Košice.

Imunologické aspekty v kontexte regeneratívnej medicíny v záverečnom bloku odprezentujú okrem vedcov z NÚRCH-u i partneri z košickej spoločnosti DB Biotech, a. s. Zaoberať sa budú hlavne výskumom proteínových štruktúr. O najnovších trendoch v oblasti klinického využitia regulačných T lymfocytov v liečbe autoimunitných a onkologických ochorení bude hovoriť RNDr. Marcela Lauková, PhD., slovenská výskumníčka pôsobiaca v americkej firme Regeneron.

Na podujatí sa zúčastnia i pozvaní hostia z Ministerstva zdravotníctva SR – riaditeľka Inštitútu výskumu a vývoja RNDr. Ivica Kvietiková, PhD., ďalej riaditeľ odboru špecifikácií a cenových máp Andrej Kluka a Ing. Silvia Kecskésová z odboru strategických investícií. Pozvanie prijali tiež traja zástupcovia Výskumnej agentúry - sprostredkovateľského orgánu pre implementáciu projektu.

Projekt „Projekt „CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby“ (akronym CEMBAM), kód ITMS2014+: 313011V358, je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Projekt je zameraný na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií. Cieľom projektu je dosiahnuť prostredníctvom multidisciplinárneho konzorcia pozostávajúceho z výskumných inštitúcií štátneho, verejného a súkromného sektora prínos v oblasti výskumu kmeňových buniek, so zameraním na výskum a vývoj arteficiálnych tkanív prostredníctvom 3D biotlače, ktoré umožnia aktívnu regeneráciu poškodeného tkaniva v rámci liečby reumatoidnej artritídy.

Podujatie mimo EŠIF podporili: Národný ústav reumatických chorôb a Slovenská spoločnosť pre regeneratívnu medicínu.

Program podujatia

Počas konania konferencie môžete dňa 27. septembra sledovať aj live prenos z prezentácií účastníkov na našej stránke na Facebooku:

https://www.facebook.com/nurch.sk